In januari uitbetaalde personeelsbonus leidt tot lagere NOW subsidie

22 april 2020
NOW bonus

De NOW-regeling leidt door haar ruwheid mogelijk tot willekeur, merkte collega Olaf Leurs al op in een eerdere blog in de reeks over de NOW. Veelgenoemd zijn bedrijven met seizoenspatronen en ondernemingen die onderdeel uitmaken van een grotere groep. Naast deze voorbeelden lijkt ook in de berekening van de hoogte van de subsidie enige willekeur niet te ontbreken. Bijvoorbeeld voor bedrijven die in januari de jaarlijkse werknemersbonus hebben uitbetaald: een terugbetaling van een aanzienlijk deel van het door hen ontvangen voorschot dreigt.

Voorkomen van misbruik…

Hoewel de regeling beoogt een tegemoetkoming te verlenen voor de loonsom in de ‘corona-periode’ van maart tot en met mei, wordt voor de berekening van de subsidie de loonsom uit het eerste aangiftetijdvak van 2020 (veelal januari) als uitgangspunt genomen. Dit ter voorkoming van misbruik, aangezien de reeds ingediende aangifte niet meer kan worden beïnvloed. De hoogte van de subsidie wordt in principe als volgt berekend:

Subsidie = loonsom januari x 3 (maanden) x 1,3 (werkgeverslasten) x 90% x percentage omzetdaling.

… versus doel van de regeling

Het doel van de regeling is om werkgevers te stimuleren hun werknemers in dienst te houden. Dit doel wordt met deze formule echter niet bereikt. Vandaar dat in de regeling is opgenomen dat het subsidiebedrag wordt verlaagd als de daadwerkelijke loonsom in maart tot en met mei lager is dan driemaal de loonsom uit januari (het eerste aangiftetijdvak).

Negatieve impact bij uitbetaalde personeelsbonussen in januari

Indien een werkgever in januari de bonus over het voorgaande jaar uitbetaalt, pakt deze werkwijze ongunstig uit. Dit is uit te leggen aan de hand van een (vereenvoudigd) voorbeeld:

Reguliere loonsom

Bonussen betaald in januari

Loonsom januari aangifte

Omzetdaling

€ 600.000

€ 300.000

€ 900.000

40%

 

Bedrijf X verwacht 40% omzetdaling en dient een aanvraag in waarbij de subsidie voor de verleningsbeschikking als volgt wordt berekend:

€ 900.000 x 3 x 1,3 x 0,9 x 0,4 = € 1.263.600. Hierop ontvangt Bedrijf X een voorschot van 80%, zijnde € 1.010.880.


Bedrijf X houdt al haar werknemers in dienst waardoor de loonsom in de maanden maart, april en mei nog steeds € 600.000 bedraagt. X verwacht dat bij de vaststellingsbeschikking de subsidie wordt bepaald op:

€ 600.000 x 3 x 1,3 x 0,9 x 0,4 = € 842.400.


Door de gehanteerde formule valt de subsidie echter veel lager uit. Doordat de totale loonsom in de maanden maart, april en mei € 900.000 lager is dan driemaal de loonsom in januari bedraagt de definitieve subsidie:

€ 1.263.600 - (€ 900.000 x 1,3 x 0,9) = € 210.600.

De uitbetaling van de jaarlijkse bonus in januari betekent dus € 631.800 minder subsidie! Dit komt omdat de vermindering niet wordt vermenigvuldigd met de omzetdaling. Als de vermindering ook keer 0,4 zou gaan (de 40% omzetdaling) dan zou dit bedrijf netjes uitkomen op de te verwachten subsidie van € 842.400.

Onredelijk of onvolledig?

Bedrijf X voldoet volledig aan het doel van de regeling door ondanks de omzetdaling al haar werknemers in dienst te houden voor de dezelfde uren als vóór de crisis.

Ten opzichte van Bedrijf Y dat in exact dezelfde omstandigheden verkeert maar de jaarlijkse bonus in februari betaalt, krijgt Bedrijf X € 631.800 minder subsidie. Bedrijf Z dat de bonussen in mei betaalt, kan hiermee zelfs het minder inschakelen van bijvoorbeeld oproepkrachten compenseren.

Minister Koolmees heeft aangegeven dat de NOW een noodmaatregel is waarbij de noodzakelijke eenvoud en robuustheid geen maatwerk toelaten. Er is echter ook toegezegd dat de werking van de regeling nauwlettend zal worden gevolgd om deze mogelijk aan te passen indien de voorwaarden niet leiden tot het daarmee beoogde doel.

Oplossing?

Een oplossing kan zijn om bijzondere elementen te elimineren uit de januari loonsom die als uitgangspunt dient voor de subsidieberekening. Het is echter zeer de vraag of de minister hiertoe bereid is. Voorlopig moeten werkgevers die bonussen hebben uitbetaald in januari rekening houden met terugbetaling van een fors deel van het ontvangen voorschot.

Tijs van Ruitenbeek, Tax Manager KPMG Meijburg & Co

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.