Jaarlijkse wijziging salariscriterium voor kennismigranten 2020

5 december 2019
Jaarlijkse wijziging salariscritericum

Het salariscriterium voor kennismigranten is opgenomen in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Hierin is ook bepaald dat de hoogte van het salaris jaarlijks met ingang van 1 januari wordt gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao-lonen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Per 1 januari 2020 gelden de volgende brutomaandbedragen:

Kennismigranten vanaf 30 jaar

€ 4.612 exclusief vakantiebijslag

Kennismigranten jonger dan 30 jaar

€ 3.381 exclusief vakantiebijslag

In Nederland afgestudeerden

€ 2.423 exclusief vakantiebijslag

Europese blauwe kaart

€ 5.403 exclusief vakantiebijslag

Bij de beoordeling van het looncriterium wordt uitsluitend betekenis toegekend aan het loon in geld. Het gaat daarbij om het vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde brutoloon, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen als overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen worden niet meegeteld. Onkostenvergoedingen en toeslagen mogen wel worden meegerekend, mits deze gegarandeerd zijn en structureel elke maand worden uitbetaald.

Een vaste toeslag, zoals een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering die contractueel is vastgelegd mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks aan de kennismigrant wordt uitbetaald.

Verder moet het loon ten minste maandelijks en giraal aan de kennismigrant worden uitbetaald op een bankrekening die op naam van de kennismigrant staat. Loonstroken moeten bij een eventuele inspectie meteen ter inzage kunnen worden overlegd.

Voor aanvragen die nog voor 1 januari 2020 zijn ingediend geldt het salariscriterium van 2019. Ook in situaties waarbij de aanvraag Toegang en Verblijf (TEV) is ingediend voor 1 januari 2020 terwijl de kennismigrant pas in 2020 Nederland inreist, geldt het oude criterium.

Het salariscriterium is behalve voor de kennismigrantenprocedure ook van toepassing op aanvragen die worden ingediend voor een verblijfsvergunning voor ‘overplaatsing binnen een onderneming’ onder de Europese ICT-richtlijn (96/71/EG).

Daarnaast geldt het salariscriterium tevens voor de volgende typen aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning:

1. Kennismigrant kort verblijf

Deze regeling is beperkt tot medewerkers in een sleutel- of specialistenpositie die werken voor een ‘erkend referent’ en die binnen een periode van zes maanden maximaal negentig dagen in Nederland werkzaam zijn.

2. Aanvraag in het kader van een overplaatsing binnen concernverband

Er zijn speciale categorieën voor sleutelposities, overdracht van kennis en trainees. Op de eerste twee categorieën is het salariscriterium van een kennismigrant van 30 jaar of ouder van toepassing. Bij de trainees geldt het verlaagde criterium voor personen jonger dan 30 jaar.

3. Kennismigrant woonachtig in andere EU-lidstaat maar wel werkzaam in Nederland

Deze regeling is vooral aantrekkelijk voor werkgevers in de grensstreek, die op grond hiervan kennismigranten in dienst kunnen nemen terwijl deze niet in Nederland wonen.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, zijn wij u vanzelfsprekend graag van dienst.

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.