Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging aandelenoptieregeling

7 juni 2021
Internetconsultatie wetsvoorstel wijziging aandelenoptieregeling

Op 31 mei 2021 is het wetsvoorstel voor een nieuwe aandelenoptieregeling ter consultatie op het internet gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel wordt de fiscale regeling voor aandelenopties gewijzigd om het aantrekkelijker te maken aandelenopties te verstrekken. Onder de huidige wetgeving ligt het heffingsmoment van aandelenoptierechten op het moment van uitoefening van de aandelen. Vooral bij start-ups en scale-ups doet zich hierbij het probleem voor dat er niet altijd (voldoende) liquide middelen beschikbaar zijn om de verschuldigde belasting te voldoen. Als gevolg van het wetsvoorstel wordt het heffingsmoment van de uitoefening van een aandelenoptierecht verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn en er dus liquide middelen voorhanden zijn om de verschuldigde belasting te voldoen. Het doel van de regeling is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het moment waarop daadwerkelijk inkomsten uit het aandelenoptierecht kunnen worden gegenereerd. De nieuwe maatregel zal er naar verwachting toe leiden dat het inzetten van aandelenoptierechten om personeel aan te trekken en te behouden veelvuldiger zal plaatsvinden, en dat de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van onder meer de omringende landen wordt bevorderd. Het is de bedoeling deze fiscale regeling op te nemen in het Belastingplan 2022.

Het wetsvoorstel

Onder het wetsvoorstel wordt het moment van belastingheffing verschoven van het moment van uitoefening van de aandelenopties tot het moment waarop de bij uitoefening hiervan verkregen aandelen vervreemd kunnen worden (en dus verhandelbaar zijn). Daarna verlaten de aandelen de loonsfeer en worden deze zolang ze in het bezit van de werknemer zijn in box 3 belast binnen de vermogensrendementsheffing, of in box 2 als sprake is van een zogeheten aanmerkelijk belang. Onder verhandelbaar wordt verstaan het moment waarop eventuele vervreemdingsrestricties worden opgeheven en de betreffende werknemer zijn bij uitoefening verkregen aandelen kan vervreemden.

 • Keuzeregeling
  Het wetsvoorstel bevat een keuzeregeling waarbij de werknemer de mogelijkheid krijgt om op het moment van uitoefening van de aandelenopties schriftelijk aan de inhoudingsplichtige kenbaar te maken dat hij kiest voor heffing op het moment van uitoefening. In dat geval vindt heffing plaats conform de huidige regeling.
   
 • Delegatiebepaling
  Er wordt een delegatiegrondslag ingevoerd om in specifieke situaties nadere regels te kunnen stellen met betrekking tot het niet, deels of geheel verhandelbaar worden van de verkregen aandelen.
   
 • Voorkoming langdurig uitstel
  Als een werknemer de verkregen aandelen niet mag vervreemden als gevolg van een contractuele beperking, wordt het heffingsmoment uitgesteld tot maximaal vijf jaar na beursgang van de vennootschap waarin de aandelen worden gehouden, of als deze vennootschap bij uitoefening van het aandelenoptierecht reeds beursgenoteerd is, tot maximaal vijf jaar na uitoefening van het aandelenoptierecht.

Rapport landenonderzoek

Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel heeft het kabinet de resultaten van een landenonderzoek gebruikt dat is gedaan naar de belastingheffing van aandelenoptierechten van werknemers in tien landen die relevant zijn voor Nederland als concurrerende vestigingsplaats voor start-ups en scale-ups. Indien er aan specifieke voorwaarden wordt voldaan – die van land tot land verschillen – is het bij het merendeel van de landen mogelijk dat ofwel de belastingheffing kan worden uitgesteld tot het moment van verkoop ofwel dat een lager tarief van toepassing is bij verkoop, of een combinatie van beide.

Consultatie

De consultatie loopt tot en met 30 juni 2021. De reacties zullen daarna – als daarvoor toestemming wordt verleend – worden gepubliceerd. Na de consultatie kunnen de reacties worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve wetsvoorstel.

Mocht u vragen hebben of willen overleggen, neemt u dan gerust contact op met uw adviseur bij KPMG Meijburg & Co.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.