Ingrijpende wijzigingen Europese btw-regels e-commerce 2021

10 december 2019
Digital landscape City Skyline
Digital landscape City Skyline

Met ingang van 1 januari 2021 worden er in de Europese Unie (“EU”) nieuwe btw-regels van kracht voor e-commerce. De EU is voornemens om het btw-stelsel voor de online verkoop van goederen te moderniseren en te vereenvoudigen. Dit is een van de prioriteiten binnen de bredere strategie van de Europese Commissie voor een “digitale eengemaakte markt”. De nieuwe btw-regels zijn ook bedoeld om btw-fraude tegen te gaan. In deze blog delen Max van de Ven, Andy van Esdonk and Giancarlo Stanco van KPMG Meijburg & Co hun visie over de gevolgen van deze nieuwe btw-regels.

Als u een ondernemer bent die online goederen verkoopt, een elektronisch platform bent dat de online verkoop van goederen faciliteert of een douane-expediteur of een logistieke dienstverlener bent, wordt u waarschijnlijk geraakt door de nieuwe btw-regels. De overgang van het huidige btw-stelsel naar het nieuwe btw-stelsel brengt een zware administratieve last met zich mee voor ondernemers. Zo dient u mogelijk niet alleen uw bedrijfsmodel, maar ook uw ERP-systemen, btw-processen, procedures en controlemechanismen aan te passen. Mogelijk moet u in de toekomst tevens meerdere btw-regimes tegelijkertijd gaan toepassen. “Ik verwacht dat de implementatie van de nieuwe btw-regels een groot beslag gaat leggen, qua tijd en middelen, op ondernemers die actief zijn binnen het e-commerce ecosysteem van de EU” zegt Max van de Ven, hoofd Indirect Tax.

“Ik zet graag de belangrijkste aspecten van de nieuwe btw-regels uiteen en deel onze visie over de gevolgen van deze nieuwe btw-regels.”

B2C verkoop van goederen binnen de EU

Op grond van de huidige btw-regels is de grensoverschrijdende verkoop van goederen aan consumenten binnen de EU belastbaar in de EU-lidstaat waar de goederen na verzending aankomen (wanneer de lokale drempels voor afstandsverkopen worden overschreden). Ondernemers moeten zich als gevolg hiervan voor btw-doeleinden lokaal registreren, daar btw innen en voldoen, en btw-aangiften indienen in alle EU-lidstaten waar zij goederen naartoe verzenden.

Onder de nieuwe btw-regels worden de lokale drempels voor afstandsverkopen afgeschaft. Bij de grensoverschrijdende verkoop van goederen aan consumenten wordt automatisch btw geheven in de EU-lidstaat waar de goederen na verzending aankomen. Compliance verplichtingen worden eenvoudiger doordat het mini-éénloketsysteem voor e-services (“MOSS”) wordt uitgebreid tot een breder éénloketsysteem (“OSS”). Ondernemers hoeven zich daardoor niet meer in meerdere EU-lidstaten voor btw-doeleinden lokaal te registreren, om in meerdere EU-lidstaten btw-aangiften in te dienen. Daarnaast wordt onder de OSS de verplichting om een factuur uit te reiken voor afstandsverkopen afgeschaft en wordt voor kleine ondernemers een omzetdrempel van EUR 10.000 ingevoerd.

B2C verkoop van goederen uit niet-EU-landen

Op grond van de huidige btw-regels zijn alle goederen die worden ingevoerd in de EU, normaal gesproken aan btw onderworpen. Er geldt evenwel een uitzondering voor de invoer van goederen met een geringe waarde (maximaal EUR 22).

Onder de nieuwe btw-regels wordt de uitzondering voor de invoer van goederen met een geringe waarde afgeschaft. Een nieuwe invoerregeling  – de invoer OSS of i-OSS – wordt geïntroduceerd. De grensoverschrijdende verkoop van niet-ingevoerde goederen aan consumenten met een waarde van maximaal EUR 150, wordt beschouwd als een aan btw onderworpen verkoop in de EU-lidstaat waar het goed na verzending aankomt, terwijl de invoer zelf vrijgesteld is van btw.

Er wordt ook een speciale invoerregeling van kracht. Als van de i-OSS geen gebruik wordt gemaakt, dan kunnen douane-expediteurs of logistieke dienstverleners de btw innen en voldoen onder deze speciale invoerregeling.

Platforms kunnen worden aangemerkt als verkoper van goederen

Op grond van de huidige btw-regels is de verkoper verantwoordelijk voor het in rekening brengen en voldoen van btw over goederen die hij via een platform aan consumenten verkoopt.

“Onder de nieuwe btw-regels verschuift die verantwoordelijkheid bij bepaalde leveringen van goederen naar het platform wanneer het platform de transactie faciliteert” merkt Giancarlo Stanco, tax manager op. Dit geldt voor (i) de grensoverschrijdende verkoop van niet-ingevoerde goederen aan consumenten in de EU (met een waarde van maximaal EUR 150) en (ii) de verkoop van goederen door niet in de EU gevestigde ondernemers aan consumenten in de EU. In de bovengenoemde gevallen wordt de verkoper geacht de goederen te hebben geleverd aan het platform, en wordt het platform geacht die goederen vervolgens aan consumenten in de EU te leveren.

Verkoop van diensten in het B2C-segment binnen de EU

Voor de grensoverschrijdende verkoop van diensten aan consumenten binnen de EU, welke belastbaar zijn in de EU-lidstaat waar de consument gevestigd is of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft, moeten ondernemers zich op grond van de huidige btw-regels in alle betreffende EU-lidstaten voor btw-doeleinden lokaal registreren, daar btw innen en voldoen, en btw-aangiften indienen.

In het kader van de grootschalige wijziging van de B2C-verkoop van goederen, wordt ook de naleving van btw-regels voor de verkoop van diensten aan consumenten eenvoudiger, doordat de huidige MOSS voor e-services wordt uitgebreid naar de OSS. Ondernemers kunnen daardoor in één EU-lidstaat de btw-aangiften indienen en hoeven zich niet langer lokaal te registreren.

Vereenvoudiging is ingewikkeld

Hoewel een aantal van de nieuwe btw-regels bijdragen aan eenvoud voor ondernemers die actief zijn binnen het e-commerce ecosysteem van de EU , bijvoorbeeld door uitbreiding van de MOSS naar de OSS, geldt dat voor andere nieuwe btw-regels echter niet. Zo moet worden voldaan aan nieuwe voorschriften op het gebied van administratie en worden nieuwe aansprakelijkheden geïntroduceerd. Bovendien moeten ondernemers ook in de toekomst hun btw positie op lokaal niveau blijven monitoren. Andy van Esdonk, senior tax manager zegt: “Dit betreft het lokaal innen van btw en het handhaven van beleid en controlemechanismen om aan de plaatselijke btw-regels te blijven voldoen (e.g. btw-tarieven). Daarnaast verwacht ik dat de overgang naar de nieuwe situatie voor veel ondernemers een zware administratieve last met zich zal meebrengen. Sommige ondernemers moeten mogelijk zelfs oude en nieuwe regimes tegelijkertijd toepassen. Dat kan in de praktijk lastig zijn en tot nieuwe uitdagingen leiden.” De EU zal te zijner tijd waarschijnlijk een (niet juridisch bindende) toelichting op de nieuwe btw-regels publiceren, met extra richtsnoeren om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Nog meer wijzigingen op termijn

De btw-regels voor de online verkoop van goederen en diensten in de digitale economie blijft een gebied van uitdaging en verandering, die ondernemers overal ter wereld voor uitdagingen plaatsen. In het kader van deze trend heeft de EU haar btw-regels voor e-services in 2015 en 2019 aangepast. In 2021 zijn dus de btw-regels voor de online verkoop van grensoverschrijdend geleverde goederen aan consumenten binnen de EU aan de beurt. De langere aanloopperiode voor goederen is nodig om gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften te kunnen opstellen en te waarborgen dat in alle EU-lidstaten de vereiste bestuurlijke en infrastructurele aanpassingen zijn gerealiseerd.

De modernisering van het btw-stelsel voor e-commerce is een belangrijk onderdeel van het “Actieplan betreffende de btw”, een breder initiatief van de Europese Commissie voor modernisering van de btw-regels en versterking van de eengemaakte markt. De nieuwe initiatieven gaan evenwel voorbij aan nieuwe technologieën als real-time btw-inning, gesplitste betaling en blockchain. Dit kan worden gezien als een gemiste kans om tot een daadwerkelijke modernisering te komen. De modernisering van het btw-stelsel voor e-commerce gaat ook gepaard met andere belangrijke ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het voorlopige akkoord dat onlangs in de Ecofin is bereikt, dat aanbieders van betalingsdiensten verplicht om een voldoende gedetailleerde administratie bij te houden en betalingsgegevens uit te wisselen met de nationale belastingdiensten van EU-lidstaten, een en ander met het oog op bestrijding van fraude met e-commerce. Een ander voorbeeld is het werkprogramma van de OESO/G20, dat in 2020 moet leiden tot een langetermijnoplossing voor de fiscale uitdagingen waar de digitale economie mee wordt geconfronteerd. Het is naar mijn mening dan ook onvermijdelijk dat er nadere wijzigingen volgen.

Wat te doen?

“Om te beginnen raad ik u aan om te beoordelen welke nieuwe btw-regels gevolgen zullen hebben voor uw onderneming, uw btw-positie en uw ERP-systeem of ERP-systemen. Als op grond van die beoordeling een significante impact te verwachten valt, adviseer ik u de vereiste updates zo snel mogelijk te ontwerpen, implementeren en te testen ter voorbereiding op de overgang en ‘live’ implementatie per 1 januari 2021, aldus Max van de Ven. Meijburg & Co kan u helpen de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor nadere informatie of advies kunt u contact opnemen met Max van de Ven, Andy van Esdonk of Giancarlo Stanco.

Gezien de verstrekkende gevolgen van deze nieuwe btw-regels organiseren we een reeks rondetafelsessies om de discussie te faciliteren. Tijdens die sessies worden alle relevante aspecten van het speelveld besproken, en u te begeleiden door het level-playing-field, zodat u begrijpt wat u als bedrijf in 2020 moet doen om voorbereid te zijn. De eerste rondetafelsessie staat gepland op 13 februari 2020. U kunt zich hier opgeven.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.