Good Practices Fiscale beheersing: hoe nu verder?

13 januari 2022
abstract

In het webinar van 13 januari 2022 heeft de Belastingdienst in samenwerking met de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs een verdere toelichting gegeven over de achtergrond van de Good Practices Fiscale beheersing en hoe deze kunnen worden gebruikt in de eigen praktijksituatie.

De Good Practices Fiscale beheersing zijn door de Belastingdienst in december 2021 gepubliceerd. U kunt ze op deze pagina downloaden. Het document bevat praktijkvoorbeelden van fiscale beheersing (het Tax Control Framework, TCF) en is bedoeld om een globaal beeld te geven van hoe een organisatie kan omgaan met de verschillende elementen van het TCF.

Gedurende het webinar is naar voren gekomen dat elke organisatie uniek is en dat het TCF maatwerk blijft. Niettemin komen in elk TCF een aantal basisprincipes terug. Deze basisprincipes zijn uitvoerig aan bod gekomen en concentreren zich rondom de volgende gebieden:

  1. fiscale strategie en organisatie;
  2. fiscale beheersing en risicoanalyse;
  3. monitoring en rapportage.

Fiscale strategie en organisatie

De fiscale strategie wordt mede bepaald aan de hand van de bedrijfsstrategie en vormt de basis voor een goede fiscale beheersing. Tijdens de sessie zijn de kenmerken van een goede fiscale strategie en fiscale organisatie besproken. Samengevat verwacht de Belastingdienst dat er een duidelijk beleid is ten aanzien van de geformuleerde doelstelling, de allocatie van taken en verantwoordelijkheden, het tax-riskmanagement, de ‘risk appetite’, de wijze van communicatie, de transparantie naar de stakeholders en monitoring met verantwoording richting in- en externe stakeholders. 

Fiscale beheersing en risicoanalyse

Bij dit onderdeel is de risicoanalyse en fiscale beheersing besproken. Een onderscheid wordt gemaakt tussen inherente risico’s (in dagelijkse processen) en restrisico. Afhankelijk van de risk appetite en ‘riskresponse’ wordt verwacht dat de onderneming expliciete maatregelen treft ter beheersing van risico’s.

Risico’s kunnen worden vastgelegd in een risk-controlmatrix, waarin ook de beheersmaatregelen zijn opgenomen. De Belastingdienst maakt daarbij nog onderscheid tussen de key- en non-keyrisico’s, ingedeeld op basis van kans maal impact.

Bijzondere aandacht hebben de ‘zwarte zwanen’, die een impact kunnen hebben op een effectieve fiscale risicobeheersing. Dit zijn bijvoorbeeld niet-routinematige transacties of gebeurtenissen die de dagelijkse processen en beheersmaatregelen kunnen verstoren. Voor ondernemingen is het dan ook van belang om deze ‘events’ effectief te beheersen. 

Monitoring en rapportage

Monitoren is van essentieel belang. In het webinar kwam naar voren dat dit bij veel ondernemingen bestaat uit een combinatie van data-analyse en statistische steekproeven. Daarbij vormt de statistische steekproef in feite een vangnet. Een brede vangnetfunctie en een hoge kwaliteit van de fiscale beheersmaatregelen leiden ertoe dat een statistische steekproef als basis kan dienen voor de volledige monitoringkalender. De Belastingdienst benoemt de statistische steekproef nog steeds als voorkeursmethodiek, omdat deze de onbekende risico’s identificeert en relatief eenvoudig is uit te voeren, ook door ondernemingen zelf.  

Van ondernemingen wordt verwacht dat zij periodiek de basisprincipes evalueren op hun effectiviteit. De rapportage met bevindingen kan dan worden gedeeld met de belangrijkste stakeholders.

Hoe nu verder?

De Belastingdienst zal in toenemende mate aan organisaties vragen in hoeverre zij een invulling hebben gegeven aan de basisprincipes van fiscale beheersing. Dit betekent dat het TCF hieraan moet voldoen. Ook belangrijk blijft dat het TCF aansluit bij de eigen organisatie; het is immers maatwerk.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het Tax Assurance-team van KPMG Meijburg & Co of uw eigen contactpersoon binnen onze organisatie.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.