Extra kabinetsmaatregelen coronacrisis (noodpakket banen en economie)

18 maart 2020
Extra kabinetsmaatregelen coronacrisis

Fiscale noodmaatregelen coronacrisis 

Met het verstrijken van de tijd raakt de coronapandemie het Nederlandse bedrijfsleven op een steeds ingrijpender wijze. De maatregelen die het kabinet op 12 maart 2020 bekendmaakte bleken onvoldoende. Daarom heeft het kabinet bij brief van 17 maart 2020, in beginsel voor de komende drie maanden, extra maatregelen afgekondigd die de Nederlandse werknemers, zzp’ers en het Nederlandse bedrijfsleven verder moeten ondersteunen. Deze zijn een aanvulling op of uitbreiding van de maatregelen van 12 maart 2020 en worden hierna puntsgewijs besproken.

Voor enkele andere (fiscale) aandachtspunten en acties die ook liquiditeiten zouden kunnen opleveren verwijzen wij naar onze eerdere berichtgeving naar aanleiding van de kabinetsbrief van 12 maart 2020.

Fiscaal

1. Uitstel van betaling

Zoals eerder bekendgemaakt zal de Belastingdienst een ondernemer die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen of zal komen, op verzoek uitstel van betaling verlenen voor verschuldigde omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting. Zodra het verzoek is ontvangen, zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen per direct stil. De vereiste ‘verklaring van een derde‑deskundige’ kan later, maar – volgens de website van de Belastingdienst op moment van schrijven – binnen vier weken, worden toegestuurd. Individuele beoordeling van het verzoek vindt op een later moment plaats. Wat er in de verklaring van de derde-deskundige moet staan wordt later bekendgemaakt.

Het kabinet wil de heffing van energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het onderzoekt nog hoe dit kan worden vormgegeven.

2. Invorderingsrente

Vanaf 23 maart 2020 verlaagt het kabinet tijdelijk de invorderingsrente voor alle belastingschulden van 4% naar 0,01%. Invorderingsrente is normaliter verschuldigd als een aanslag niet op tijd wordt betaald (vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken).

3. Belastingrente

Het kabinet verlaagt ook de belastingrente voor alle belastingen waarvoor deze geldt, van 8% (vennootschapsbelasting) en 4% (overige belastingen) naar 0,01%. Belastingrente is verschuldigd als een aanslag niet tijdig kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend. De verlaging naar 0,01% is eveneens tijdelijk van aard en gaat in vanaf 1 juni 2020, met uitzondering van de inkomstenbelasting: daarvoor geldt een ingangsdatum van 1 juli 2020.

4. Verzuimboete

Het kabinet herhaalt dat de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van belasting achterwege laat of zal terugdraaien.

5. Verlagen voorlopige aanslag

Indien aan ondernemers in de inkomsten- en vennootschapsbelasting een voorlopige aanslag is opgelegd en gedurende het boekjaar blijkt dat de fiscale winst lager zal zijn dan de ten behoeve van de voorlopige aanslag ingeschatte winst, dan kan om vermindering van de voorlopige aanslag worden verzocht. Het kabinet heeft aangegeven dat verzoeken om vermindering in verband met het coronavirus door de Belastingdienst zullen worden ingewilligd. Als een ondernemer zijn voorlopige aanslag al (gedeeltelijk) heeft voldaan en het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag is lager, dan zal het verschil aan de ondernemer worden uitbetaald.

6. Toeristenbelasting

Veel gemeenten heffen toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector en innen deze via een voorlopige aanslag. Het Rijk is in overleg getreden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over het stopzetten van deze aanslagen.

Overig

7. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

De huidige werktijdverkortingsregeling (wtv-regeling) is met onmiddellijke ingang ingetrokken en zal op zeer korte termijn (tijdelijk) worden opgevolgd door de nieuwe ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ (NOW). De tijdelijke noodmaatregel – die is losgekoppeld van de WW waardoor geen WW-rechten van werknemers worden opgesoupeerd – maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling mogelijk was.

Een werkgever die een omzetverlies verwacht van ten minste 20% kan – gerelateerd aan verwacht omzetverlies – op grond van de NOW bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van 80% van de tegemoetkoming verstrekken. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. De tijdelijke noodmaatregel geldt, onder voorwaarden, zowel voor vaste werknemers als werknemers met een flexibel arbeidscontract. Eveneens onder voorwaarden kan de periode eenmalig worden verlengd met nog eens drie maanden. Reeds ingediende maar nog niet afgehandelde wtv-aanvragen worden voor de nieuwe regeling beschouwd als ingediende aanvragen. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is een accountantsverklaring vereist.

8. Extra ondersteuning voor zzp’ers

Het kabinet komt op korte termijn met een driemaandse voorziening waarop zelfstandige ondernemers met financiële problemen een beroep kunnen doen. De extra ondersteuning, waarvan de uitvoering bij gemeenten komt te liggen, kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen, afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden, aan tot maximaal het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Ten behoeve van de doorloopsnelheid wordt geen rekening gehouden met het inkomen van een eventuele partner of het vermogen van de zzp’er. Ondersteuning voor bedrijfskapitaal vindt plaats in de vorm van een lening tegen een verlaagd Bbz-rentepercentage, inclusief een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting.

9. WW-premiedifferentiatie

Op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) betalen werkgevers een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel arbeidscontract. Volgens de WAB is voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van toepassing. Deze bepaling kan thans tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is. Het kabinet bereidt daarom een aanpassing voor om deze onbedoelde effecten voor het kalenderjaar 2020 weg te nemen.

10. Noodloket

Ondernemers die direct het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen (hebben) moeten staken vanwege de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en daardoor hun omzet geheel of grotendeels (hebben) zien verdwijnen, kunnen een beroep doen op een tegemoetkoming in de vorm van een gift. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden. De tegemoetkoming en de voorwaarden moeten nog verder worden uitgewerkt. Bij deze maatregel kan gedacht worden aan eet- en drinkgelegenheden en schoonheidssalons (met een fysieke inrichting buiten het eigen huis).

11. Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het kabinet herhaalt dat de omvang van het aandeel waarvoor de overheid borg kan staan, tijdelijk wordt verhoogd naar 90% van 75% van een krediet (was 90% van 50% van een krediet). De aanpassing van deze BMKB-regeling wordt voor 1 april 2020 gepubliceerd, maar zal terugwerkende kracht kennen en gelden met ingang van 16 maart 2020. Tot het moment van publicatie in de Staatscourant kunnen financiers al via een voormelding bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de kredieten met deze extra gunstige voorwaarden onder de tijdelijke faciliteit brengen. De verruiming van de BMKB geldt tot 1 april 2021.

12. Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen sinds 2009 gebruikmaken van de GO-regeling. Kort gezegd helpt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zowel het MKB als (middel)grote ondernemingen door middel van een 50%-garantie op bankleningen en bankgaranties, beginnend bij € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. Het kabinet is voornemens het totale GO-garantiebudget te verhogen. Daarnaast zal ook de maximale GO-faciliteit per onderneming substantieel worden verhoogd, namelijk van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze verruimingen zullen worden afgestemd met de Europese Commissie en binnen een week worden geëffectueerd.

13. Qredits

Qredits, een verstrekker van microkredieten aan starters en ondernemers uit het kleinbedrijf, zal financieel worden ondersteund met een bedrag van maximaal € 6 miljoen om de door de coronaproblematiek geraakte ondernemingen te ondersteunen. De in aanmerking komende ondernemingen zullen worden ondersteund door middel van uitstel van de aflossingsverplichting voor een periode van maximaal zes maanden, waarbij over deze periode tevens een rentekorting wordt aangeboden. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020. Na overleg met de Europese Commissie zal deze maatregel direct door Qredits worden geïmplementeerd.

14. Borgstelling MKB-landbouwkrediet

Voor de land- en tuinbouwbedrijven zal het kabinet op korte termijn een tijdelijke gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten openstellen. De aangepaste regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden en daarmee terugwerkende kracht krijgen bij publicatie.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben over de fiscale noodmaatregelen coronacrisis, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.