Expo Real en Belastingplan 2020 – de laatste belasting-ontwikkelingen voor vastgoedbeleggers

7 oktober 2019
Real Estate

Op 7, 8 en 9 oktober vindt in München de Expo Real, de wereldwijde vakbeurs voor vastgoed en vastgoedbeleggers, plaats. Ook dit jaar is er een Meijburg delegatie aanwezig, om met internationale marktpartijen in gesprek te gaan over de nieuwste ontwikkelingen op Nederlands belastinggebied. Op de KPMG stand (C2.120) zijn naast het Nederlandse team, experts uit meer dan 15 landen aanwezig. Dit jaar worden internationale ontwikkelingen zoals ATAD 2, PropTech en de MLI worden besproken. Maar Prinsjesdag is natuurlijk hot topic.  

Op Prinsjesdag, 17 september 2019, heeft het kabinet het pakket Belastingplan 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voorgestelde maatregelen staan in het teken van lagere lasten op arbeid, de aanpak van belastingontwijking en -ontduiking, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten en verdere vergroening. Uiteraard wordt de vastgoedwereld hierbij niet vergeten. In onderstaande blog zetten wij voor u de vijf belangrijkste aandachtspunten van Prinsjesdag op een rij.

Verhoging overdrachtsbelasting niet-woningen

Per 1 januari 2021 stelt het kabinet voor om de overdrachtsbelasting voor niet-woningen te verhogen van 6% naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten, grond die bestemd is voor woningbouw en hotels en pensions. Ondanks eerdere berichten in de publieke opinie om het tarief voor de overdrachtsbelasting voor woningen te verhogen voor investeerders in grotere portefeuilles, blijft het tarief voor de verkrijging van woningen 2%,.

Gedeeltelijke verlaging tarieven vennootschapsbelasting

De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan omlaag, maar de verlaging van het reguliere tarief van 25% wordt uitgesteld en minder dan oorspronkelijk was voorgesteld. Het reguliere tarief (boven de €200.000) blijft 25% in 2020 en gaat naar 21,7% in 2021. De verlaging van het ‘opstaptarief’ voor de winst tot en met € 200.000 gaat wel door zoals oorspronkelijk gepland: van 19% naar 16,5% in 2020 en uiteindelijk 15% in 2021.

Aanpassingen in de verhuurderheffing

Om de krapte op de woningmarkt te verminderen komt een heffingsvermindering voor verhuurders die verhuurderheffing verschuldigd zijn (dit zijn verhuurders die tenminste vijftig sociale huurwoningen verhuren) en nieuwbouw realiseren in specifiek genoemde schaarstegebieden. De vermindering van € 25.000 per nieuwbouwwoning geldt alleen voor woningen in de schaarstegebieden die een minimale investering van € 62.500 hebben gevergd en waarvan de bouw is gestart op of na 1 januari 2020. Bovendien dient de huurprijs onder € 607,46 te blijven (2019 tarief).

Bronbelasting op renten en royalty’s per 2021

Nederland neemt gedeeltelijk afscheid van één van haar kroonjuwelen: per 1 januari 2021 komt er een bronbelasting op rente en royalty betalingen aan gelieerde entiteiten gevestigd in jurisdicties met een lager statutair winstbelastingtarief dan 9%of naar jurisdicties die zijn opgenomen op de zwarte lijst van niet-coöperatieve jurisdicties van de EU. Dit omdat het kabinet wil voorkomen dat Nederland wordt gebruikt als toegangspoort naar laagbelastende landen. Voorgesteld wordt dat het tarief van de bronbelasting gelijk is aan het hoogste statutaire tarief in de vennootschapsbelasting. Per 2021 is dit op grond van de huidige voorstellen 21,7%.

Verder is er een aansprakelijkheidsbepaling voorgesteld, op grond waarvan de bestuurders van zowel de entiteit die rente/royalties betaalt als de entiteit die rente/royalties ontvangt hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de ten onrechte niet ingehouden en/of afgedragen bronbelasting.

Substance-eisen in inhoudingsvrijstelling dividendbelasting, buitenlandse aanmerkelijkbelangregeling

Momenteel gelden voor de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting en in de belastingplicht voor in het buitenland gevestigde lichamen die een aanmerkelijk belang houden in een Nederlandse vennootschap een aantal voorwaarden in de vorm van substance-eisen. Als een tussenhoudster daaraan voldoet, is geen sprake van misbruik (‘safe harbour’). Naar aanleiding van arresten van het Europese Hof van Justitie van februari 2019 wordt voorgesteld dat deze substance-eisen per 1 januari 2020 slechts een rol gaan spelen in de bewijslastverdeling.  Hierdoor kan de Belastingdienst ook in situaties waarin is voldaan aan de substance-eisen het standpunt innemen dat toch sprake is van een misbruiksituatie. De veilige haven voor tussenliggende holdings zal in het geval van misbruik daarom niet altijd 'veilig' zijn.

Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord gaan, treedt het Belastingplan 2020 per 1 januari 2020 in werking. Wilt u meer weten over de hierboven beschreven maatregelen of het effect van het Belastingplan 2020 op uw situatie? Bezoek ons op de Expo Real (stand C2.120) of neem contact met ons op.

© 2021 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.