Douane gaat over naar nieuw aangiftesysteem

12 januari 2022
Containers

Vorig jaar is de Nederlandse douane gestart met de voorbereidingen van de vervanging van het aangiftesysteem AGS, de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) en de Schriftelijke Periodieke Aangifte (SPA). Het nieuwe systeem wordt het Douaneaangiften Management Systeem (DMS). De invoering dient op grond van het Douanewetboek van de Unie voor 1 januari 2023 te zijn afgerond (artikel 278 Verordening (EU) nr. 952/2013). Voor de GPA bestaat de mogelijkheid om in overleg met de douane een verlenging van de termijn te vragen tot uiterlijk 1 juli 2023. Voor de SPA zal de douane nog een standpunt innemen of verlenging kan worden toegestaan.

Gevolgen voor douaneprocessen

Bij de overgang van de huidige aangiftesystemen naar DMS zullen er ook aanpassingen in douaneprocessen worden doorgevoerd. Dit heeft in vrijwel alle gevallen gevolgen voor de eigen douaneprocessen binnen uw bedrijf. Zo zullen de gegevensvereisten (dataset) van de aangiften bij de invoering van DMS wijzigen. Alle bedrijven die via Nederland goederen in- of uitvoeren krijgen met deze wijziging te maken. Dit geldt ook voor de grote groep bedrijven die het doen van aangifte heeft uitbesteed aan douanevertegenwoordigers. De overgang naar DMS kan, afhankelijk van de aard van de douaneactiviteiten en de wijze waarop aangifte wordt gedaan, in meer of mindere mate tot extra kosten leiden. 

Het merendeel van het Nederlandse bedrijfsleven dat zelfstandig aangifte doet, maakt bij de huidige aangiftesystemen gebruik van bestaande softwareapplicaties om de verbinding met de douane tot stand te brengen. Ook douanevertegenwoordigers maken vaak gebruik van deze softwareapplicaties. Een beperkt aantal bedrijven heeft er in het verleden voor gekozen deze aansluiting zelfstandig te ontwikkelen. De bedrijven die nog gebruikmaken van een eigen applicatie staan nu voor de keuze om opnieuw een eigen applicatie te ontwikkelen of in de toekomst gebruik te maken van de diensten van softwareleveranciers. De overige bedrijven zullen naar verwachting voor het merendeel opnieuw gebruik gaan maken van applicaties van softwareleveranciers of besluiten de aangiften uit te besteden aan douanevertegenwoordigers.

Bedrijven die naast reguliere in- en uitvoer gebruikmaken van bijzondere regelingen, zoals actieve veredeling en douane-entrepot, zullen de daarbij behorende douaneprocessen in lijn moeten brengen met DMS. Het is in dit kader te verwachten dat de douane een herzieningsonderzoek zal uitvoeren en daarbij ook de aanpassingen van de douaneprocessen, inclusief gewijzigde beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen, opnieuw zal beoordelen. Met deze groep van bedrijven zullen vaak individuele afspraken worden gemaakt.

Gefaseerde invoering

In beginsel zijn er drie ‘stakeholders’ in het douaneproces te onderscheiden, namelijk de douane, de softwareleverancier en de aangever. De aangever kan het bedrijf zelf zijn of diens douanevertegenwoordiger. De verwachting is dat de overgang van de huidige systemen naar DMS zowel bij de douane als in het bedrijfsleven tot grote capaciteitsproblemen zal leiden. Vandaar dat de douane in overleg met het bedrijfsleven tot een gefaseerde invoering over 2022 besloten heeft. Hierdoor zullen niet alle bedrijven in één keer overgaan, maar gebeurt dit gedurende 2022. De drie stakeholders zullen zoveel mogelijk in overleg bepalen op welk tijdstip de overgang naar DMS kan plaatsvinden.

Ons advies is om zo snel mogelijk te starten met de voorbereidingen voor de overgang naar DMS. Wij zijn vanzelfsprekend graag bereid u hierbij van advies te voorzien.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.