Derde wijziging NOW (eerste tranche: NOW over de periode tot 1 juni 2020)

25 mei 2020
eerste tranche: NOW
Derde wijziging NOW

Derde wijziging NOW;
Bij Kamerbrief van 20 mei 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zoals deze geldt voor de periode maart tot en met mei 2020 voor een derde keer aan te passen. Zie met betrekking tot de meest recente vorige aanpassing onze eerdere berichtgeving. Hierna bespreken wij de aanpassingen die betrekking hebben op de eerste tranche NOW, oftewel de tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei 2020. Over de eveneens op 20 mei 2020 aangekondigde tweede tranche van de NOW (NOW 2.0) zullen wij u separaat berichten.

1. Loonsombepaling voor seizoensbedrijven

Onder de huidige regeling is ter bepaling van de hoogte van de NOW-subsidie de hoogte van het loon over de maand januari 2020 bepalend. Om seizoensbedrijven tegemoet te komen is een alternatieve rekenmethode aangekondigd waarbij de loonsom over de maand maart 2020 leidend wordt. Voorwaarde is dat de loonsom over de periode maart tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020. Daarbij wordt de loonsom over de maanden april en mei 2020 gemaximeerd op de loonsom van maart 2020.  

Ook bedrijven die een 0-loonsom hebben in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019, maar die wel een loonsom hebben over de maanden maart tot en met mei 2020 kunnen op basis van deze rekenmethode mogelijk alsnog in aanmerking komen voor de NOW. Aanvragers die om deze reden een afwijzende beschikking hebben ontvangen, zullen door het UWV benaderd worden. De correctie zal plaatsvinden bij vaststelling van de subsidie na de subsidieperiode (zie hierna) en niet door een aanpassing van de voorschotbeschikking.

De hier genoemde aanpassing zal terugwerken tot 20 mei 2020.

2. Bepaling relevante loonsom en omzet in situaties van overgang van onderneming

De NOW-regels rondom loonsom- en omzetbepaling sluiten niet altijd aan op de concrete situatie van een bedrijf. Daarom worden de volgende aanpassingen voorgesteld.

  1. Voor ondernemingen die (een deel van) een andere onderneming hebben overgenomen, wordt aansluiting gezocht bij de wijze van berekenen van de omzet voor bedrijven die op 1 januari 2019 nog niet bestonden. Startende ondernemingen kunnen voor de referentieperiode voor de omzet uitgaan van de hele kalendermaanden vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening in 2019 tot en met februari 2020. Deze omzet wordt omgerekend naar een periode van drie maanden.
    Voor bedrijven die een deel van een andere onderneming overnemen kan, analoog hieraan, de omzetvergelijking plaatsvinden vanaf de eerste kalendermaand na de dag van overgang voor de hele kalendermaanden in 2019 tot en met februari 2020, omgerekend naar een periode van drie maanden.
  2. Voorgesteld wordt de loonsombepaling zoals die geldt voor seizoensbedrijven (zie punt 1 hiervoor) ook te gaan toepassen voor ondernemingen die een andere onderneming hebben overgenomen en daardoor geen representatieve loonsom over januari 2020 of november 2019 hebben. Door aan te mogen sluiten bij de loonsom over de maand maart 2020 wordt dit effect zoveel mogelijk gemitigeerd.

In de brief van 20 mei 2020 wordt onderkend dat met deze aanpassingen niet voor alle gevallen een oplossing wordt geboden.

De hier genoemde aanpassingen zullen terugwerken tot 20 mei 2020.

3. Dertiende maand filteren uit loonsom

Indien in januari 2020 een dertiende maand is uitgekeerd, vertekent dat de representativiteit van die maand als referentiemaand voor de vaststelling van de loonsom. De regeling wordt hierop aangepast. Het UWV zal bij de vaststelling van de subsidie de extra periodieke salarissen uit de loonsom halen. Met deze aanpassing wordt voorkomen dat werkgevers uitsluitend vanwege de betaling van een dertiende maand in januari 2020 de NOW-subsidie bij vaststelling moeten terugbetalen.

4. Langer openstellen aanvraagtijdvak

Als gevolg van de aanpassingen genoemd onder de punten 1 en 2 hiervoor wordt het aanvraagtijdvak voor NOW-subsidie over de periode maart tot met mei 2020 verruimd tot en met 5 juni 2020.

5. Grens overleggen accountantsverklaring

Tot nu toe was nog niet duidelijk gemaakt in welke gevallen bij een beroep op de NOW-subsidie een accountantsverklaring moet worden overlegd. In de Kamerbrief van 20 mei 2020 is nu aangegeven dat een accountantsverklaring verplicht wordt gesteld voor bedrijven die een subsidievoorschot hebben ontvangen van € 100.000 of meer. Ook bij een subsidievaststelling van € 125.000 of meer is een accountantsverklaring vereist.

Ondernemingen die een voorschot van minder dan € 100.000 hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op ten minste € 125.000 wordt vastgesteld en er dus een accountsverklaring moet worden overlegd. Aangekondigd is dat een online tool ter beschikking zal worden gesteld aan de hand waarvan een redelijke inschatting kan worden gemaakt. Mocht geen accountantsverklaring bij de aanvraag zijn overlegd, terwijl de werkgever daar wel toe verplicht is, dan krijgt hij een termijn van 14 weken om de verklaring alsnog te overleggen.

Bij de genoemde subsidiebedragen gaat het om subsidiebedragen die aan het concern worden toegekend (of de rechtspersoon of natuurlijke persoon als er geen concern is) en niet om de verstrekte subsidie per loonheffingennummer. Voor bedrijven die de versoepelde concernbenadering toepassen (beroep op de NOW door een individuele werkmaatschappij, zie onze eerdere berichtgeving) blijft in alle gevallen een accountantsverklaring verplicht.

Controle en derdenverklaring

In gevallen waarin geen accountantsverklaring hoeft te worden overlegd is de werkgever (ook) verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. Verzoeken tot vaststelling van de subsidie zullen in deze gevallen steekproefsgewijs door het UWV worden gecontroleerd. In situaties waarbij het subsidievoorschot hoger is dan € 20.000 of de subsidievaststelling hoger is dan € 25.000 zal een verklaring van een derde (bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie) moeten worden overlegd waarin de omzetdaling wordt bevestigd.

6. Openstellen indienen aanvraag om subsidievaststelling

Om te vermijden dat het subsidieaanvraag- en subsidievaststellingproces elkaar overlappen, wordt bepaald dat aanvragen voor de vaststelling van de subsidie niet al vanaf 1 juni 2020, maar pas vanaf 7 september 2020 kunnen plaatsvinden. Voor de vaststellingsaanvragen waarvoor een accountantsverklaring nodig is, zal de aanvraagtermijn (normaliter 24 weken na afloop van het gekozen omzettijdvak) worden verruimd tot 38 weken.

7. Openbaarmaking

Vanaf eind juni 2020 zal het UWV informatie over de aanvragers van NOW-subsidie op zijn website openbaar maken. Het gaat daarbij om de naam van de aanvrager, de verleende voorschotten en de vastgestelde subsidie.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande, de derde wijziging NOW, vragen hebben, dan staan de Meijburgadviseurs u graag bij met hun expertise om de fiscale en financiële gevolgen van de coronacrisis zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u uiteraard van eventuele aanvullende fiscale maatregelen op de hoogte.

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.