De UBO-definities van verschillende entiteiten/rechtspersonen

4 juni 2018
Naamplaten

Dit is de UBO-definitie voor 5 verschillende juridische entiteiten

In navolging van onze vorige blog over de 2018 definitie voor het UBO-register leggen we u nu uit wie de UBO’s (ultimate beneficial owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende) zijn binnen 5 soorten organisaties. Dat verandert namelijk.

Allereerst is het goed om te weten dat het conceptbesluit voor de verschillende categorieën van juridische entiteiten aangeeft wie de UBO is van die juridische entiteit. Hieronder geven we per categorie aan wat precies als UBO wordt gekwalificeerd.

De UBO van een BV of NV

De UBO van een BV of NV is de natuurlijke persoon die (in)direct eigenaar is van (of zeggenschap heeft over) de BV of NV. Dat kan op verschillende manier, zoals via…

  • het direct of indirect hebben van meer dan 25% van de aandelen, de stemrechten of het eigendomsbelang in de vennootschap, met inbegrip van het houden van toonderaandelen; of
  • het direct of indirect hebben van meer dan 25% van andere middelen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de consolidatievoorwaarden zoals bedoeld in art. 2:406 BW. Ook kunt u denken aan aandeelhoudersovereenkomsten.
  • Als er twijfel bestaat welke natuurlijke personen als UBO kwalificeren (terugvaloptie) na uitputting van alle mogelijke middelen en op voorwaarde dat er geen gronden voor verdenking bestaan, er geen ‘echte’ UBO is achterhaald, of als er enige twijfel bestaat over de ‘echte UBO’, dan geldt de persoon (of personen) die behoort (of behoren) tot het hoger leidinggevende personeel van de vennootschap (de bestuurder) als UBO.

In de meeste gevallen zal de aandeelhouder, die meer dan 25% van de aandelen bezit, als UBO gelden. Duidelijk is dat ook certificaathouders kunnen vallen onder de UBO-definitie, net als natuurlijke personen die via bijzondere aandelen of via bijzondere (aandeelhouders)afspraken recht hebben op meer dan 25% van de waarde van de vennootschap of meer dan 25% zeggenschap.

Er geldt een uitzondering voor beursvennootschappen en 100% dochtermaatschappijen van beursfondsen, omdat zij de (grotere) aandeelhouders al moeten registreren. Die vennootschappen hebben geen UBO in de zin van het conceptbesluit.

Nieuw: de UBO van kerkgenootschappen

Nieuw is dat ook een kerkgenootschap een UBO heeft. Dat is de natuurlijke persoon die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap is benoemd. Als die niet te achterhalen zijn, zijn de UBO’s als terugvaloptie de natuurlijke personen die als bestuurder staan vermeld in het eigen statuut of in de documenten van de kerkelijke organisatie.

De UBO van overige rechtspersonen

De UBO van een andere rechtspersoon is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is of zeggenschap heeft over de rechtspersoon via het direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang. Of degene die meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming over de wijziging van de statuten van de rechtspersoon kan uitoefenen. Of degene die de feitelijke zeggenschap heeft. Als die personen niet te achterhalen zijn, dan geldt als (pseudo-) UBO, de natuurlijke persoon die behoort tot het hogere leidinggevende personeel van de rechtspersoon.

De UBO van een personenvennootschap (maatschap, V.O.F., C.V., rederij, etc.)

Een maatschap, V.O.F. of C.V. (of vergelijke entiteiten, zoals een rederij) heeft als UBO de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigendom of zeggenschap heeft van meer dan 25% van de personenvennootschap of degene die de feitelijke zeggenschap kan uitoefenen.

“Eigendom” betekent in ieder geval dat die persoon het recht heeft op de uitkering van winst of reserves, of op een overschot na vereffening. Als het niet mogelijk is deze personen te achterhalen dan geldt als terugvaloptie de natuurlijke persoon die behoort tot het hogere leidinggevende personeel als (pseudo-) UBO. Daaronder vallen bijvoorbeeld de vennoten in een V.O.F., de beherende vennoten van een C.V. en de maten in een maatschap. De commanditaire vennoot is van deze laatste categorie uitgesloten. Voor de duidelijkheid: een commanditaire vennoot kan via het “eigendomscriterium” wel als UBO van een C.V. gelden.

De UBO van een trust

Trusts zijn rechtsfiguren die vooral in Angelsaksische landen voorkomen. In Nederland zal deze figuur vrijwel nooit gevestigd zijn. De UBO’s van de trust (de oprichter, trustee, protector en de begunstigden) zullen dus vrijwel nooit in het Nederlandse UBO-register voorkomen. Ze kunnen wel in buitenlandse UBO-registers voorkomen.

Meer weten over UBO’s? Stel ons uw vraag.

Heeft u vragen over bovenstaande of over de (eventuele) gevolgen van het UBO-register voor uw situatie, stel uw vraag dan aan Freerk Volders van Meijburg Legal op +31 (0)88 90 91600 of volders.freerk@meijburglegal.com.

Hij, of een van zijn collega’s, analyseert graag voor u wat de impact van het UBO-begrip en het UBO-register zullen zijn voor uw persoonlijke situatie.

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.