De impact van één werknemer op de NOW subsidie

24 april 2020
SV loon

Het sociale-verzekeringsloon (hierna: SV loon) speelt een prominente rol in de NOW regeling. Het is namelijk de basis voor de vaststelling van de loonsom waarvoor subsidie wordt ontvangen, maar ook voor de bepaling van welke groepsentiteiten de omzetdaling in aanmerking moet worden genomen. Voor de bepaling van de omzetdaling is immers de omzet van de gehele NOW-groep relevant. Hieronder vallen ook buitenlandse concernvennootschappen met Nederlands SV loon. Zoals mijn collega Olaf Leurs in een eerder blog al schreef, geeft dat soms onverwachte uitkomsten. Ik zal in dit blog ingaan op de buitenlandse concernvennootschappen met Nederlands SV loon.

Werknemers van buitenlandse groepsvennootschappen met Nederlands SV loon

Wanneer een werknemer in meer dan één EU/EER/lidstaat alsmede Zwitserland werkt, bepaalt de Verordening waar deze werknemer verzekerd is. Een buitenlandse vennootschap kan daarom een werknemer in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd is. Een goed voorbeeld is de werknemer met een formele ‘salary split’, oftewel met twee (of meer) arbeidscontracten binnen de groep. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een inwoner van Nederland die zowel voor de Nederlandse als de Belgische groepsentiteit werkt en met beiden een arbeidscontract heeft. Op basis van de Verordening is deze werknemer in Nederland sociaal verzekerd als hij/zij een substantieel gedeelte (minimaal 25%) van zijn totale werkzaamheden in Nederland verricht.

Eén werknemer kan grote impact hebben op de hoogte van de  NOW subsidie

In het hierboven genoemde voorbeeld moet volgens de huidige NOW regeling de gehele omzet van de Belgische groepsvennootschap in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de NOW subsidie voor de Nederlandse vennootschap. Dit ondanks het feit dat de Belgische groepsvennootschap mogelijk slechts één werknemer in dienst heeft met Nederlands SV loon en dat dit ook nog een zeer beperkt loon kan zijn. Dit betekent overigens ook dat de Belgische groepsvennootschap zelf NOW subsidie kan aanvragen, maar dan wel alleen voor deze ene werknemer. U kunt zich voorstellen dat het meenemen van de Belgische omzet een enorme impact kan hebben (positief of negatief) op de hoogte van de NOW subsidie in Nederland.

Buitenlandse groepsvennootschappen met Nederlands SV loon inzichtelijk?

De vraag is of de Nederlandse vennootschap die de NOW subsidie aanvraagt dit in de gaten heeft bij het bepalen van de omzetdaling. Omdat de werknemer (ook) bij hen in de loonadministratie zit, hebben zijn mogelijk niet door dat een buitenlandse groepsvennootschap SV loon kan hebben voor dezelfde werknemer.

Daarnaast leert de praktijk dat niet alle bedrijven voldoen aan de inhoudingsplicht die ze hebben ten aanzien van de sociale premies voor de werknemer met de formele salary split. De vraag is dan ook of navraag bij een buitenlandse groepsvennootschap aantoont dat de omzet van die vennootschap relevant is. Overigens zal het UWV dit dan ook niet inzichtelijk hebben, omdat de vennootschap in dit geval geen loonheffigennummer heeft en er geen gegevens zitten in de polisadministratie.

Verder zien we dat veel bedrijven in het kader van administratieve lastenvermindering een beschikking voor verlegging van inhoudingsplicht hebben aangevraagd. Dit betekent dat de inhoudingsplicht van de buitenlandse vennootschap is verlegd naar een Nederlandse groepsvennootschap. De vervolgvraag die dan opkomt, is of er nog sprake is van een buitenlandse groepsvennootschap met Nederlands SV loon? Dit is nog niet duidelijk. Als dat wel zo is, dan is ook in dat geval van belang dat bedrijven dit in kaart brengen bij beoordeling van de relevante groepsomzet.

Onbedoeld effect?

Het feit dat de volledige omzet van de buitenlandse groepsvennootschap meetelt, lijkt mij een onbedoeld effect van de regeling, als gevolg van de grofmazigheid gezien het snelle handelen dat nodig was in deze tijd. Dit kan zowel voordelig als nadelig uitpakken voor bedrijven waardoor de uitkomst soms echt willekeurig wordt. Het is naar mijn mening een ongewenste uitkomst, omdat het afbreuk doet aan de doelmatigheid van de regeling.

Anderzijds kan ook worden betoogd dat dit geen onbedoeld effect is, omdat bedrijven primair zelf aan zet zijn om schokken binnen de groep op te vangen. De omzet van buitenlandse groepsvennootschappen kan in dezen dan ook relevant zijn, al is dan de vraag of aansluiting bij SV loon een logische keuze is. Hoe dan ook, de NOW-groep wordt erg ver opgerekt als ook vennootschappen met een minimaal percentage werknemers met Nederlands SV loon erin betrokken worden.

Een oplossing  zou kunnen zijn om buitenlandse vennootschappen met Nederlands SV loon te negeren als dat loon bijvoorbeeld minder is dan 5% van de totale loonsom. Een alternatief is om van de buitenlandse groepsonderdelen met Nederlands SV loon een pro rata deel van de omzet mee te nemen. Iets complexer wellicht maar wel met een redelijkere uitkomst.

Sandy Govers, Tax Manager KPMG Meijburg & Co

 

© 2023 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.