Belastingplan 2020: btw

17 september 2019
Wijzigingen btw regelgeving 2020

Belastingplan 2020: btw

‘Btw quick fixes’ ter vereenvoudiging van het internationale handelsverkeer

Op 1 januari 2020 zullen de zogenoemde vier ‘btw quick fixes’ ter vereenvoudiging van de internationale handel in werking treden. Zoals eerder aangegeven hebben de vier maatregelen een aanzienlijke impact voor ondernemers die internationaal goederen verhandelen. Het gaat daarbij om de volgende wijzigingen:

  1. Vereenvoudiging voor ‘call off-voorraden’. De overbrenging van goederen naar een voorraad op afroep in een andere EU-lidstaat kwalificeert niet langer als een fictieve intracommunautaire levering en fictieve verwerving. Zodra de afnemer de goederen uit de voorraad neemt, verricht de leverancier een rechtstreekse intracommunautaire levering aan de afnemer. Een btw-registratie van de leverancier in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen is dan niet nodig, mits de leverancier en afnemer aan alle voorwaarden voldoen. In de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (‘Opgaaf ICP’) moet de leverancier de verplaatsing van de goederen naar de voorraad opnemen, maar ook de latere verkoop. Dit betekent een wijziging van de Opgaaf ICP. Deze wijziging wordt ingevoerd per 1 april 2020.
     
  2. Uniforme regels ter vereenvoudiging van ketentransacties. In de praktijk blijkt het soms lastig vast te stellen in welke schakel van een reeks ketentransacties de intracommunautaire levering plaatsvindt. De nieuwe regels bepalen aan welke partij het intracommunautaire vervoer moet worden toegerekend. De overige schakels in de keten vormen dan als uitgangspunt binnenlandse leveringen die in principe met lokale btw zijn belast. Er zijn in het Belastingplan extra praktijkvoorbeelden opgenomen die inzicht geven in de werking van de nieuwe toerekeningregels, bijvoorbeeld in combinatie met de toepassing van de vereenvoudigde A-B-C-regeling.
     
  3. Verplicht stellen btw-identificatienummer voor toepassing btw-nultarief. Per 1 januari 2020 kan het btw-nultarief bij intracommunautaire leveringen alleen worden toegepast indien een leverancier een geldig btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur vermeldt. Daarnaast dient de leverancier als voorwaarde voor toepassing van het btw-nultarief verplicht een juiste Opgaaf ICP in te dienen. Voor de situatie waarin niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, komt nog een mogelijkheid van herstel. Bijvoorbeeld door alsnog binnen een bepaalde termijn het juiste btw-identificatienummer van de afnemer aan de Belastingdienst te verstrekken. Hierover volgen nog aanwijzingen in het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting.
     
  4. Vereenvoudigde bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen van goederen. Volgens de nieuwe regels is sprake van een weerlegbaar vermoeden van vervoer naar een andere EU-lidstaat indien de leverancier minstens twee van de in de Btw-Uitvoeringsverordening omschreven bewijsstukken kan overleggen, die onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld. Deze bewijsstukken mogen niet tegenstrijdig aan elkaar zijn. Het nieuwe bewijsvermoeden van vervoer wordt nadrukkelijk als alternatief genoemd voor de bestaande praktijk, waarin ook op andere wijze het intracommunautaire vervoer van goederen kan worden aangetoond.

Verlaagde btw-tarief wordt van toepassing op elektronische boeken, kranten en tijdschriften

Vanaf 1 januari 2020 wordt de levering en het uitlenen van zowel fysieke als elektronische boeken, kranten en tijdschriften belast tegen het verlaagde btw-tarief van 9 procent. De toepassing van het verlaagde btw-tarief wordt daardoor niet meer beperkt tot de levering en het uitlenen van fysieke uitgaven. Bovendien zijn downloadbare luisterboeken, bladmuziek en leermiddelen voor het onderwijs straks ook belast tegen het verlaagde btw-tarief.

Daarnaast valt het toegang verlenen tot online media zoals nieuwswebsites van kranten, tijdschriften of journalistieke onderzoeksplatforms eveneens onder het verlaagde btw-tarief. Om misbruik te voorkomen mogen de uitgaven op deze online media niet hoofdzakelijk of uitsluitend bestaan uit reclamemateriaal, video’s of muziek. Door deze verruiming van het verlaagde btw-tarief kunnen elektronisch geleverde boeken, kranten en tijdschriften goedkoper worden.

Modernisering kleineondernemersregeling (geen onderdeel Belastingplan 2020)

De wijziging van de kleineondernemersregeling (‘KOR’) is eerder dit jaar al aangenomen door het parlement en maakt daardoor geen onderdeel uit van het Belastingplan 2020. Het is echter wel een belangrijke wijziging die per 1 januari 2020 in werking treedt. Btw-ondernemers die in Nederland wonen, zijn gevestigd of in Nederland een vaste inrichting hebben, kunnen voor een btw-vrijstelling kiezen. Hierbij geldt wel dat de omzet in een kalenderjaar in Nederland niet hoger mag zijn dan € 20.000. Deelname aan de KOR geldt voor een periode van minimaal 3 jaar. Anders dan onder de huidige KOR kunnen ook rechtspersonen deze nieuwe regeling gebruiken. Als de nieuwe KOR wordt gebruikt, mag geen btw op de uitgaande prestaties worden berekend. Daar staat tegenover dat de btw op kosten (voorbelasting) ook niet mag worden afgetrokken. Btw-ondernemers die de nieuwe KOR toepassen, hoeven geen btw-aangiften in te dienen en moeten een beperkte btw-administratie voeren.

Ondernemers die met ingang van 1 januari 2020 gebruik willen maken van de nieuwe KOR kunnen zich tussen 1 juni en 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst.

© 2024 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.