Per 1 januari 2020: ‘btw quick fixes’ ter vereenvoudiging internationale handel

11 februari 2019
Containers

De Europese Raad heeft eind 2018 formeel ingestemd met de voorstellen voor een viertal ‘btw quick fixes’ ter vereenvoudiging van de internationale handel. Deze zullen per 1 januari 2020 in werking treden en hebben een aanzienlijke impact voor ondernemers die internationaal goederen verhandelen. Het gaat daarbij om de volgende vier wijzigingen:

1.Vereenvoudiging voor ‘call off-voorraden’

2.Uniforme regels ter vereenvoudiging van ketentransacties

3.Verplicht stellen btw-identificatienummer voor toepassing btw-nultarief

4.Vereenvoudigde bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor verschillende facetten binnen de onderneming, zoals de aanpassing van ERP-systemen en het Tax Control Framework. Hierbij valt te denken aan het actualiseren van administratieve processen, btw-complianceprocedures, facturatieprocessen, maar bijvoorbeeld ook aan de contracten en het orderproces met uw afnemers en leveranciers.

Vanwege het belang van deze btw-wijzigingen voor ondernemers die internationaal handelen organiseert Meijburg & Co een serie rondetafelbijeenkomsten in Amstelveen. De eerste rondetafelbijeenkomst zal in het voorjaar plaatsvinden op vrijdag 24 mei 2019 (inschrijving gesloten). Een speciale Engelstalige rondetafelbijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 14 juni 2019. De uitnodiging (inclusief de link voor de inschrijving) voor de Engelstalige rondetafelovereenkomst volgt spoedig. Hierna lichten wij de aanstaande btw-wijzigingen op hoofdlijnen toe.

1. Vereenvoudiging voor call off-voorraden

Om levertijden te verkorten komt het steeds meer voor dat leveranciers voorraden overbrengen naar een opslagplaats of andere locatie (bijvoorbeeld winkelruimte of showroom) van een reeds bekende afnemer in een andere EU-lidstaat. De goederen blijven in eigendom van de leverancier totdat de afnemer deze uit de voorraad haalt (ook wel aangeduid als ‘call off-stock’). In de huidige btw-regeling verricht de leverancier voor de overbrenging van goederen naar de call off-voorraad een fictieve intracommunautaire levering in zijn eigen lidstaat en een fictieve intracommunautaire verwerving in de EU-lidstaat van aankomst. Zodra de afnemer de goederen uit de call off-voorraad neemt, verricht de leverancier een binnenlandse levering. In de regel zal de leverancier zich in de EU-lidstaat van de opslagplaats voor de btw moeten registreren. Momenteel kennen de meeste EU-lidstaten btw-vereenvoudigingen voor call off-stock, maar deze verschillen per land.

Onder de nieuwe geharmoniseerde regeling kwalificeert de overbrenging van goederen naar de opslagplaats in een andere EU-lidstaat niet langer als een fictieve intracommunautaire levering en fictieve verwerving (voor een periode van maximaal een jaar). Zodra de afnemer de goederen uit de voorraad neemt, verricht de leverancier een rechtstreekse intracommunautaire levering aan de afnemer. Een btw-registratie van de leverancier in de EU-lidstaat van aankomst van de goederen is dan niet nodig. De leverancier en afnemer die van deze vereenvoudiging gebruikmaken moeten een register bijhouden dat aan specifieke voorwaarden moet voldoen. Daarnaast moet de leverancier op de Opgaaf Intracommunautaire Prestaties vermelden dat hij goederen naar buitenlandse voorraad heeft vervoerd. Indien een ondernemer niet aan alle voorwaarden voor call off-stock voldoet, dient hij zich in principe alsnog te registreren voor de btw.

2. Uniforme regels ter vereenvoudiging van ketentransacties

Bij een ketentransactie met opeenvolgende leveringen van goederen tussen drie of meer ondernemers in verschillende EU-lidstaten kan het intracommunautaire goederentransport slechts aan één schakel binnen die keten worden toegerekend. Dit betekent dat het btw-nultarief voor intracommunautaire leveringen slechts op één levering van toepassing is. De overige leveringen zijn lokale leveringen van goederen. In de praktijk ontstaat vaak discussie over de vraag aan welke schakel het intracommunautaire goederenvervoer moet worden toegerekend.

Onder de nieuwe regeling geldt als uitgangspunt dat de intracommunautaire levering plaatsvindt in de schakel waarin wordt geleverd aan de ondernemer die het intracommunautaire transport regelt of laat regelen. Dit is doorgaans de eerste levering in de schakel A-B. Op deze fictie zijn ook uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld indien de tussenhandelaar B die het vervoer regelt of laat regelen een btw-identificatienummer van de EU-lidstaat van verzending van de goederen aan de leverancier verstrekt. In dat geval wordt het intracommunautaire goederentransport toegerekend aan de schakel tussen de ondernemer die het vervoer regelt of laat regelen en zijn afnemer (in dit voorbeeld de schakel B-C).

3. Btw-identificatienummer bij toepassing van het btw-nultarief

Een geldig btw-identificatienummer van de afnemer geldt momenteel als een formeel vereiste voor de toepassing van het btw-nultarief bij intracommunautaire leveringen van goederen. Het is inmiddels echter vaste rechtspraak van het Europese Hof van Justitie dat een ondernemer voor de toepassing van het nultarief in principe alleen aan de materiële voorwaarden hoeft te voldoen. Het btw-nultarief kan daarom formeel niet worden geweigerd door het enkele feit dat een ondernemer geen (geldig) btw-identificatienummer van zijn afnemer heeft ontvangen.

Onder de nieuwe regeling zal het gebruik van een geldig btw-identificatienummer dat door de afnemer aan de leverancier is meegedeeld als materieel vereiste gelden voor de toepassing van het btw-nultarief. Indien een leverancier geen geldig btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur vermeldt, kan per 1 januari 2020 het btw-nultarief niet langer worden toegepast. Daarnaast dient de ondernemer als voorwaarde voor toepassing van het btw-nultarief verplicht een Opgaaf Intracommunautaire Prestaties in te dienen.

4. Vereenvoudigde bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen

De vierde quick fix voorziet in de harmonisering en vereenvoudiging van de regels omtrent het bewijs van vervoer voor de toepassing van het btw-nultarief bij intracommunautaire leveringen. Om aanspraak te maken op het btw-nultarief moeten ondernemers onder meer bewijzen dat goederen van de ene naar de andere EU-lidstaat zijn verzonden. Momenteel hanteren EU-lidstaten voor de bewijsvoering verschillende regels. Dit leidt tot onzekerheid en aanzienlijke administratieve lasten voor ondernemers die grensoverschrijdend handelen.

Volgens de nieuwe regels is sprake van een weerlegbaar vermoeden van vervoer naar een andere EU-lidstaat indien de leverancier minstens twee niet-tegenstrijdige bewijsstukken kan overleggen die onafhankelijk van elkaar zijn opgesteld. Hierbij valt te denken aan getekende CMR-documenten, in combinatie met een door de bank afgegeven afschrift van betaling voor het vervoer. Logistieke dienstverleners zullen naar verwachting onder de nieuwe regels een (nog) belangrijkere rol gaan spelen in het kader van de bewijsvoering voor de toepassing van het btw-nultarief.

Wat kunt u nu doen?

Houdt uw onderneming zich bezig met grensoverschrijdend goederenverkeer, dan is het raadzaam om na te gaan welke impact de nieuwe btw-regels per 1 januari 2020 voor uw onderneming hebben. Het is daarbij essentieel tijdig actie te ondernemen, omdat de inrichting van administratieve processen, orderprocessen en ERP-systemen de nodige tijd en resources vergt. Daarbij komt dat ook de belastingdiensten wereldwijd steeds meer inzetten op digitalisering. De voorschriften over het verzamelen, analyseren en actueel houden van data nemen in hoog tempo toe. Dit betekent dat belastingdiensten van belastingplichtigen verwachten dat zij wijzigingen in regelgeving tijdig en op een juiste wijze binnen hun onderneming doorvoeren.

Hoe kan Meijburg & Co u helpen?

In het licht van de aanstaande btw-wijzigingen kan Meijburg & Co u onder andere bij de volgende onderdelen van dienst zijn:
-het in kaart brengen van uw huidige supply chain en het adviseren over mogelijkheden van optimalisatie, alsmede het beperken van risico’s. Denkt u daarbij aan het beoordelen van de huidige contracten en orderprocessen met uw leveranciers en afnemers, evenals die met uw logistieke dienstverleners;
-review en advies omtrent een juiste btw-inrichting van orderprocessen en afhandeling van transacties in uw ERP-systeem;
-implementatie van een automatische en realtimecheck van de geldigheid van btw-identificatienummers in uw ERP-systeem en een vastlegging daarvan;
-het bijwerken van het Tax Control Framework, waaronder de beschrijving van administratieve processen en de interne beheersing;
-het verzorgen van inhousetrainingen, zowel ten aanzien van de aanstaande btw-wetswijzigingen en de verwachte impact op uw business als voor de btw-inrichting van uw ERP-systemen.

Meijburg & Co is u hierbij graag van dienst. Neemt u gerust contact op met uw vaste adviseur of met een van de specialisten van de Meijburg Indirect Tax Group en/of Tax Technology Group. 
 

© 2022 Meijburg & Co is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij de wereldwijde KPMG organisatie van onafhankelijke entiteiten verbonden aan KPMG International Limited, een Engelse private company limited by guarantee.
Alle rechten voorbehouden.