Bron: WFR 2016/13
Auteur: Bauco Suvaal

Het zijn spannende tijden voor art. 13l Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de nog maar driejarige bepaling in de vennootschapsbelasting die de bovenmatige aftrek van rente in verband met het financieren van deelnemingen (deelnemingsrente) aan banden legt. Wat zullen de gevolgen zijn van het finale OESO-rapport inzake BEPS Actie 4 en van de ‘anti-BEPS-richtlijn’? En van het Europese arrest in de zaak Groupe Steria? Een stuk concreter zijn de gevolgen van het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid dat op dit moment bij de Tweede Kamer aanhangig is. Het wetsvoorstel voorziet wat art. 13l betreft in het toevoegen van twee nieuwe volzinnen aan art. 13l, lid 4, die bij toepassing leiden tot het verminderen van het eigen vermogen voor 13l‑doeleinden.

In deze bijdrage bespreekt de auteur de voorgestelde wijzigingen en gaat daarbij in op de samenloop tussen art. 13l en de fiscale eenheid van zustervennootschappen (zusjes-FE) respectievelijk de fiscale eenheid moeder-kleindochter (Papillon-FE). De auteur concludeert dat de nieuwe tweede volzin van art. 13l, lid 4 het meest in het oog springende neerwaartse effect op de deelnemingsschuld van een Papillon-FE inderdaad mitigeert. Wanneer buitenlandse belastingplichtigen deel uitmaken van de fiscale eenheid komt de nieuwe derde volzin in beeld. De complexiteit van het wetsvoorstel neemt dan hand over hand toe. De auteur tracht hier aan de hand van een ‘drietrapsraket’ lijn in aan te brengen. De complexiteit is voor een belangrijk deel het gevolg van het gebruik van de uitdrukking ‘van overeenkomstige toepassing’, waarmee de hete aardappel naar de mening van de auteur te gemakkelijk wordt doorgeschoven naar de uitvoeringspraktijk. De auteur komt ten behoeve van het vervolg van het parlementaire proces tot diverse (hopelijk nog door de staatssecretaris te bevestigen) conclusies, alsmede tot enkele concrete aanbevelingen om de wettekst van art. 13l, lid 4 te verduidelijken en meer in overeenstemming te brengen met doel en strekking.