Woningcorporaties en Meijburg & Co

Woningcorporaties vervullen een belangrijke maatschappelijke taak. Zo bieden zij zo'n 2,4 miljoen huishoudens een goed en betaalbaar dak boven het hoofd en investeren zij in maatschappelijk vastgoed en in talrijke maatschappelijke projecten. Bij de uitvoering van hun taak worden ze geconfronteerd met een web aan regelgeving vanuit de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Financiën (MvF), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Ook de fiscale regelgeving voor woningcorporaties is de laatste jaren volop in beweging. Zo moest een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting plaatsmaken voor een beperkte – en later integrale – vennootschapsbelastingplicht. Daarbij is een heffing ingevoerd voor krachtwijken en zijn voorstellen gedaan om het corporatiestelsel grondig te wijzigen. Recent is bijvoorbeeld ook nog het begunstigende beleid op het gebied van de btw-integratieheffing vervallen. Bovendien staat de branche volop in de belangstelling van de media, politiek en publieke opinie.

Woningcorporaties en de belastingadviseurs van de Real Estate Group van Meijburg & Co

De belastingheffing van en rondom woningcorporaties is enorm in ontwikkeling. Zij hadden al heel lang te maken met btw, overdrachtsbelasting, loonheffing, sociale verzekeringen en gemeentelijke heffingen (waaronder WOZ-waarderingen). Met de invoering van de beperkte vennootschapsbelastingplicht in 2006 en van de integrale vennootschapsbelastingplicht in 2008 is de branche fiscaal volwassen geworden. Voor woningcorporaties betekent dit een grote toename van de fiscale en administratieve verplichtingen. Een ander gevolg is dat zij meer aandacht zullen moeten hebben voor de fiscaliteit. Die wordt steeds complexer en uitvoeriger en is bovendien voortdurend onderhevig aan verandering. De adviseurs van de Real Estate Group van Meijburg & Co staan woningcorporaties bij op de diverse belastinggebieden.

Wat kan Meijburg & Co betekenen voor uw corporatie?

Meijburg & Co is graag bereid uw corporatie te voorzien van advies over fiscale en fiscaal gerelateerde vraagstukken. Binnen de Real Estate Group van Meijburg & Co werken specialisten met een brede kennis, ervaring en expertise op alle belastinggebieden.

 • Vastgoedontwikkeling: btw & overdrachtsbelasting
  Onze advisering heeft als doel de kostprijsverhogende belastingdruk btw en overdrachtsbelasting in de hele keten van tekentafel tot verkoop of verhuur te minimaliseren. Fiscale planning begint bij uw voornemen een grondpositie te kopen. Of bij uw voornemen een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met gemeenten of andere partijen. Meijburg & Co kan ook voor uw woningcorporatie een op maat gesneden training 'belastingen en projectontwikkeling' verzorgen.
 • Btw-optimalisering
  Veel woningcorporaties doen meer dan alleen woningen verhuren. Denk daarbij niet alleen aan de verhuur en ontwikkeling van commercieel vastgoed, maar ook aan activiteiten die aansluiten bij de maatschappelijke positie van woningcorporaties. Het aanbieden van woon-zorgconcepten en extra services aan huurders en het meewerken aan de veiligheid van de leefomgeving zijn enkele van deze diensten. Het is van het grootste belang om de btw-positie van uw woningcorporatie hierbij te optimaliseren. Met bijvoorbeeld een 'quickscan' op btw-gebied kan snel inzichtelijk worden gemaakt waar voor uw woningcorporatie de kansen en mogelijkheden liggen, maar ook waar de risico's zich manifesteren.
 • Wijzigingen
  De regels op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en salarisadministratie veranderen jaarlijks. Wij houden u graag op de hoogte. Net als bij de btw kan met een quickscan op dit gebied snel een goed beeld worden gevormd van de fiscale positie van uw woningcorporatie. Met behulp van de uitkomsten kan (bijvoorbeeld) het arbeidsvoorwaardenpakket worden verbeterd.
 • Compliance en controle
  De invoering van de belastingplicht betekent voor woningcorporaties ook de verplichting om aangifte vennootschapsbelasting te doen. Over de aanvang en invulling van de belastingplicht is in de vaststellingsovereenkomsten 1 en 2 (VSO1 en VSO2) een aantal nadere afspraken gemaakt tussen de Belastingdienst en de woningcorporaties. Deze laatste hebben deze overeenkomsten bijna allemaal ondertekend. Een vervolgstap is om de vennootschapsbelasting in te bedden in de organisatie en de administratie. Meijburg & Co biedt u ondersteuning op verschillende manieren. Daarbij kunt u denken aan begeleiding bij het inrichten van de fiscale administratie en het opstellen en beoordelen van fiscale posities.
 • Vennootschapsbelastingadvies
  Over de vennootschapsbelastingplicht (Vpb-plicht) van woningcorporaties is veel te doen geweest. De Vpb vormt voor woningcorporaties een kostenpost waardoor minder middelen direct zijn te besteden aan de taak van volkshuisvesting. De belastingadviseurs van Meijburg & Co kunnen u adviseren over de mogelijkheden om de vennootschapsbelastingdruk te beperken. In overleg met u kan de Vpb-belastingdruk in veel gevallen worden teruggebracht. U kunt hierbij denken aan het optimaliseren van de gemengde projecten, de toepassing van investeringsfaciliteiten, het vormen van adequate voorzieningen en fiscale reserves, het nemen van onrendabele toppen (indien nodig), de verantwoording van onderhoudsuitgaven en de planning rondom verliesverrekening. De Vpb-advisering kan uiteraard ook gaan over de eventuele nevenstructuur.
 • Gemeentelijke heffingen en WOZ
  Bij een omvangrijk bezit kunnen de belastingen en heffingen van lokale overheden fors oplopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de onroerendezaakbelastingen. Een correcte vaststelling van de WOZ-waarde is dan ook van groot belang. Onze adviseurs zijn kritisch over de vaststelling van deze waarde. Zien wij kansen om tot een lagere waardering te komen, dan kunnen wij via overleg met gemeenten of in bezwaar- en beroepsprocedures de WOZ-waarde voor u bestrijden.
 • Horizontaal toezicht en Tax Contol Framework
  Bestuurders, toezichthouders, accountants, stakeholders en overige belanghebbenden hebben steeds meer aandacht voor belastingen en belastingrisico’s. Zij verwachten ook dat de woningcorporaties hun belastingrisico’s beheersen. De introductie van horizontaal toezicht door de Belastingdienst heeft het belang van fiscaal risicomanagement verder in een stroomversnelling gebracht. Met een geïntegreerd 'Tax Control Framework' kunt u uw fiscale risico’s beheersen en uw fiscale kansen benutten. Ook toont u hiermee aan dat u fiscaal ‘in control’ bent.

Met de implementatie van Tax Control Frameworks bij woningcorporaties is inmiddels ruime ervaring opgedaan. Voor de opzet van een Tax Control Framework heeft Meijburg & Co samen met softwareleverancier Ba-PRO Governance, Risk management and Compliance een applicatie ontwikkeld: Ta-PRO, applicatie voor Meijburg & Co's Tax Control Framework. Dit is het resultaat van onze jarenlange ervaring met de fiscaliteit en het fiscaal risicomanagement, gecombineerd met de net zo lange ervaring van de professionals van Ba-PRO met de software voor risicomanagement. Als het nodig is, kunnen wij u ook begeleiden bij het implementeren van een Tax Control Framework in uw eigen software.

Vragen

Hebt u vragen? Wilt u advies? Neem dan contact op met onze branchegroep Woningcorporaties. De contactgegevens staan hiernaast vermeld. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt binnen Meijburg & Co.