Onderwijsinstellingen zijn vaak omvangrijke financiële huishoudingen. Ze doen in dat opzicht niet onder voor het middelgrote en grote bedrijfsleven. Met publieke middelen gefinancierde instellingen hebben echter (nog) meer dan het bedrijfsleven te maken met het afleggen van verantwoording. Dat vraagt om controle én om in control zijn. Ook aan het front van fiscale rechten en plichten. Onderwijsinstellingen hebben met vrijwel elk belastingmiddel te maken. Met Rijksbelastingen als de loon- en vennootschapsbelasting, de overdrachtsbelasting en de omzetbelasting (btw). Maar ook met lokale heffingen als de onroerendzaakbelasting en milieuheffingen.

Wie houdt binnen uw organisatie de fiscale regelgeving bij? En heeft u beleid waarop u uw fiscaal-financiële afwegingen baseert? Vrijwel al uw bedrijfsprocessen hebben fiscale gevolgen. Niet alleen uw onderwijs- en onderzoeksactiviteiten maar ook samenwerkingsprojecten met derden, aankopen van activa, nieuwbouwprojecten, commerciële activiteiten, sponsoringprojecten, enzovoort. En als u personeel uitleent kleven daar ook btw gevolgen aan. De meeste onderwijsinstellingen winnen wel deskundig advies in, maar wie binnen uw organisatie beslist of en zo ja wanneer dat moet worden ingewonnen?

Bent u in control?

Wij ervaren soms dat onderwijsinstellingen wel fiscale brandjes blussen maar nog te weinig uitgaan van een integrale visie op - respectievelijk aanpak van hun fiscale dossier. Bij in control zijn gaat het niet alleen om het kunnen afleggen van verantwoording dat voldoende belasting wordt voldaan maar ook dat fiscale kansen in voldoende mate worden benut. Het niet optimaal benutten van vrijstellingen, aftrekmogelijkheden en overige fiscale optimalisatiemogelijkheden betekent onnodige extra kosten.

Actuele wet en regelgeving

Op dit moment is het thema vennootschapsbelasting (Vpb) uiterst actueel in verband met de invoering van Vpb-belastingplicht voor overheidsbedrijven per (effectief) 1 januari 2016. In dat kader wordt voorzien in een nieuwe onderwijs- en onderzoeksvrijstelling. Collega Jos Korpadi heeft zich hierin voor de onderwijsmarkt gespecialiseerd U kunt altijd contact opnemen met Jos via korpadi.jos@kpmg.com.

Contact

De fiscalisten van de Meijburg & Co Onderwijsgroep zijn de specialisten om u als onderwijsinstelling te adviseren en ondersteunen bij het integraal beheersen van uw fiscale positie.Zij kunnen u bij ieder willekeurig belastingvraagstuk ondersteunen. Op het allerhoogste deskundigheidsniveau. Onze onderwijs groep combineert sectorkennis en fiscale deskundigheid om de onderwijsmarkt succesvol te kunnen (blijven) bedienen. Wij mogen al veel universiteiten, HBO instellingen, ROC’s en voortgezet onderwijsinstellingen tot onze cliënten rekenen en bedienen deze met veel plezier en enthousiasme. We nodigen u daarom van harte uit voor een kennismakingsgesprek. Vrijblijvend. En we hebben er geen enkele moeite mee als u dat gesprek benut om ons alvast enkele fiscalevraagstukken voor te leggen.