De overheid bevordert technologische innovatie in het bedrijfsleven door subsidie te geven op loonkosten en andere kosten van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) en op S&O-investeringen, maar ook door winsten uit succesvolle innovatie met slechts 7% te belasten. Deze voordelen zijn voor tal van soorten bedrijven verkrijgbaar.

Subsidie op innovatiekosten – S&O-verklaring

Heeft uw bv werknemers die (gaan) doen aan speur- en ontwikkelingswerk? Dan kan uw bv bij RVO.nl een zogenoemde S&O-verklaring aanvragen. Met zo'n verklaring krijgt uw bv een percentage (14-40%) van de S&O-kosten als subsidie toegekend. Deze subsidie kan ook gelden als er naast loonkosten voor het S&O-project bovendien enkele andere soorten kosten worden gemaakt die toerekenbaar zijn aan het S&O-project en voor bepaalde investeringen die gebruikt worden voor dat project. Bij de loonkosten gaat het om werknemers die op vernieuwende wijze technische problemen oplossen. Het ontwerpen of ontwikkelen van software kan soms ook een S&O-verklaring opleveren. De bv kan de subsidie als werkgever verrekenen met de loonbelasting/premies volksverzekeringen. Dit betekent dus een afdrachtvermindering. Een S&O-verklaring moet voorafgaand aan het betreffende S&O-project worden aangevraagd bij RVO.nl.

Een ander belangrijk punt is dat een S&O-verklaring een 'toegangskaartje' voor de innovatiebox kan zijn.

Innovatiebox – slechts 7% vennootschapsbelasting

Als uw bv met haar werkzaamheden een pakket innovatieve kennis voortbrengt, kan de innovatiebox van toepassing zijn. Dat betekent dat de winst die wordt gemaakt met het gebruikmaken van die kennis met slechts 7% wordt belast. Het huidige normale tarief loopt op tot 25%. Om van deze forse besparing te kunnen profiteren, moet uw bv een S&O-verklaring hebben verkregen die in verband staat met het ontwikkelen van die kennis.

Komen omzet en/of S&O-winst van uw bv boven bepaalde wettelijke grenzen uit, dan is voor toegang tot de innovatiebox nog een tweede ‘toegangskaartje’ vereist, naast de S&O-verklaring. Als tweede toegangskaartje komen diverse juridische rechten in aanmerking en als het bij de innovatieve kennis om computerprogrammatuur gaat, is ook aan de eis van het tweede kaartje voldaan. De meest bekende juridische rechten in verband met kennis zijn octrooi en kwekersrecht (volledig verkregen, aangevraagd, of exclusieve licentie op het recht van anderen).

De wet spreekt bij de innovatiebox over het zelf voortbrengen van een immaterieel activum, maar het is niet vereist dat het pakket kennis op de balans staat. De ontwikkelingskosten kunnen tegen het normale tarief worden afgetrokken. Het 7%-tarief hoeft niet te worden aangevraagd bij de Belastingdienst; de bv kan ervoor kiezen via de aangifte vennootschapsbelasting.

Welk stuk van de totale winst van uw bv kan profiteren van het lage belastingtarief? Dat hangt af van de rol die het pakket technische kennis speelt bij de vorming van die winst. Voorbeelden van andere factoren die op de winst van invloed kunnen zijn: productie, verkoop en algemeen management. De regels van de innovatiebox werken zo dat in situaties waarin de bv ontwikkelingswerk aan het immaterieel activum heeft uitbesteed aan groepsvennootschappen het voordeel minder is dan in situaties zonder dergelijke uitbesteding.

Meijburg & Co heeft de vraag welk deel van de winst onder de innovatiebox valt al vaak beantwoord voor ondernemingen in diverse bedrijfstakken en daarover overeenstemming bereikt met de Belastingdienst. Meijburg & Co blijft de praktijk van de innovatiebox nauwgezet volgen.