Als zorginstelling wordt u op vele manieren geconfronteerd met fiscale regelgeving. De vraagstukken liggen in het bijzonder op het terrein van de btw en loonheffingen en in mindere mate op de heffing van vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting. De professionals van Meijburg & Co zoeken altijd de beste fiscale oplossing voor u, met oog voor zowel risicobeheersing als beperking van de belastingdruk. Daarbij letten we ook op de kosten en de snelheid die is geboden. De complexiteit van wet- en regelgeving vergt diepgaande kennis en specialisatie. Daarom beschikt Meijburg & Co over fiscale specialisten op alle terreinen met ervaring in de zorgsector.

Meestal vormt de btw een flinke kostenpost voor zorginstellingen. Het is dus van belang steeds te bekijken of er mogelijkheden zijn om de btw-druk zo veel mogelijk te beperken. Dit kan door een juiste beoordeling van de vrijstellingen voor medische prestaties. Ook kan een samenwerking tussen zorginstellingen, of met derden, tot een btw-heffing leiden. Wij kunnen in dat geval bekijken in hoeverre de nadelige effecten daarvan zo veel mogelijk kunnen worden beperkt. Bij aan- en verkoop – of huur en verhuur – van onroerende zaken is het eveneens van belang stil te staan bij de fiscale gevolgen, niet alleen voor de btw maar ook voor de overdrachtsbelasting.

Voor zorginstellingen geldt in beginsel een vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de activiteiten op het gebied van verplegen, verzorgen en genezen van patiënten. Die vrijstelling komt echter te vervallen indien in te grote mate andere prestaties worden verricht. Waar die grens wordt, of dreigt te worden overschreden, zoeken wij voor u uit of en hoe de belastingplicht te vermijden valt.

Ook verplichtingen rond de heffing van loonbelasting en sociale verzekeringen verdienen aandacht. Zoals de vraag of uw medewerkers al dan niet in dienstbetrekking zijn en of er op juiste wijze belasting en premies worden ingehouden over vergoedingen en/of verstrekkingen op basis van de cao of uw eigen arbeidsvoorwaarden. De risico’s die gelopen worden door het inlenen van met name ZZP’ers, moeten beperkt worden door een juist beleid ten aanzien van de zogenaamde VAR-verklaringen. Bijzondere regelingen rond ontslag en non-activiteitsregelingen verdienen eveneens bijzondere aandacht om niet-tijdig voorziene fiscale lasten voor u te vermijden.

Naast bovengenoemde diensten kan Meijburg & Co ook een fiscale scan uitvoeren, waarbij uw organisatie voor een of meer belastingmiddelen wordt doorgelicht. Doel daarbij is niet alleen om de bestaande risico’s te analyseren, maar ook om de kansen op verdere optimalisering van uw fiscale positie te vergroten.

Zorginstellingen moeten tegenwoordig steeds vaker ook fiscaal ‘in control’ zijn. Vanuit die visie benadert de Belastingdienst steeds meer instellingen over horizontaal toezicht. Wij kunnen u begeleiden in het opzetten van een tax control framework, waarin alle beheersingsmaatregelen en procedures worden vastgelegd.