Nieuws

25 juni 2020

Rechtbank: recht op 4% rente bij teruggaaf in strijd met Unierecht geheven btw

De rechtbank oordeelt dat de woorden ‘in strijd met het Unierecht geheven’ neutraal moeten worden opgevat. Er worden geen eisen gesteld aan de reden of oorzaak van de onverschuldigde betaling. Het maakt volgens de rechtbank niet uit dat de oorzaak van de achteraf bezien onterechte heffing bij de belastingplichtige ligt.

Lees verder
24 juni 2020

Actualisering Besluit Onderlinge overlegprocedures

In het besluit wordt vanuit een Nederlands perspectief een nadere toelichting gegeven op en invulling aan de uitvoering van onderlinge overlegprocedures zoals geregeld in de Wet fiscale arbitrage, de bilaterale belastingverdragen en het EU-Arbitrageverdrag.

Lees verder
23 juni 2020

Eerste kamer stemt in met wetsvoorstel UBO-register

Op 23 juni 2020, heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel inzake de registratie van uiteindelijk belanghebbenden ofwel Ultimate Beneficial Owner (UBO) van Nederlandse vennootschappen en andere juridische entiteiten. Met deze instemming is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel afgerond. De datum van de daadwerkelijke inwerkingtreding van de wet, en daarmee het instellen van het UBO-register, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Lees verder
19 juni 2020

Country-by-Country Reporting: landenoverzicht notificatieverplichtingen

Meijburg & Co heeft het Engelstalige overzicht geactualiseerd van de CbCR-notificatieverplichtingen voor alle landen die (momenteel) met ingang van 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 definitieve CbCR-wetgeving hebben geïmplementeerd.

Lees verder
18 juni 2020

Wetsvoorstel tegen excessief lenen bij eigen vennootschap ingediend bij Tweede Kamer

Er wordt voorgesteld om bij aanmerkelijkbelanghouders (ab-houders) die meer dan € 500.000 lenen bij hun vennootschap het meerdere te belasten als inkomen uit aanmerkelijk belang. Eigenwoningschulden worden uitgezonderd. De maatregel gaat voor het eerst gelden voor het kalenderjaar 2023, een jaar later dan oorspronkelijk gepland.

Lees verder
17 juni 2020

Voortgang ‘werken als zelfstandige’

Op 15 juni 2020 verscheen de inmiddels vijfde voortgangsbrief ‘werken als zelfstandige’. In deze brief informeren de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer over de stand van zaken en de vervolgstappen ten aanzien van de maatregelen op het gebied van werken als zelfstandige.

Lees verder
15 juni 2020

COVID-19 maatregelen: Schengengebied op slot voor niet-EU-inwoners

Op 17 maart 2020 hebben de regeringsleiders van de EU besloten om reizigers van buiten de Europese Unie niet langer toe te laten tot het Schengengebied, tenzij hiervoor een noodzakelijk doel is. Nederland heeft hieraan gevolg gegeven door vanaf 19 maart 2020, 18.00 uur de grenzen te sluiten voor burgers van buiten de EU. Inmiddels is het inreisverbod verlengd tot 1 juli 2020.

Lees verder
9 juni 2020

Noodpakket 2.0 en andere fiscale ontwikkelingen

De coronacrisis weet vooralsnog van geen wijken. De noodmaatregelen (en onze berichtgeving daarover) volgen elkaar in rap tempo op en worden nog regelmatig gewijzigd. Maar daarnaast zijn er ook nog andere fiscale ontwikkelingen die voor u als dga van belang zijn.

Lees verder
9 juni 2020

Tax Update Shipping & Offshore - Juni 2020

Welkom bij deze tweede Shipping & Offshore Update van 2020, waarin wij u informeren over mondiale ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor bedrijven in de gehele sector.

Lees verder
5 juni 2020

HvJ in World Comm Trading: na achteraf ontvangen korting altijd herziening van de aftrek van btw

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt dat een prijsvermindering leidt tot herziening van de aftrek van btw van de ontvanger, zelfs indien een (credit)factuur ontbreekt waarin is gespecifieerd op welke leveringen de korting betrekking heeft.

Lees verder
4 juni 2020

Brexit: a never-ending story – Part 16

Opnieuw is er een belangrijke week aangebroken in de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Deze week vinden er parallel veertig virtuele meetings plaats tussen de onderhandelaars. Tot nu toe is er nog weinig progressie geboekt. De vraag is of dit deze week wel gaat gebeuren.

Lees verder
4 juni 2020

Mandatory Disclosure Rules: een nieuw hoofdstuk voor tax-riskmanagement

Met de introductie van de Mandatory Disclosure Rules, kortweg DAC6 genoemd naar de wijziging van de Europese Richtlijn tot invoering van deze regels, ontstaat een nieuwe compliance verplichting die terugwerkt tot 25 juni 2018.

DAC6 raakt ook belastingplichtigen en dat vereist dat ook bedrijven hun interne DAC6-rapportageproces op orde moeten krijgen en een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het tax risk management framework. Jan Moret en Lieke Mutsaers vertellen in deze blog graag meer over enkele belangrijke stappen die u kunt zetten bij het opzetten van een DAC6-proces.

Lees verder

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.