Het salariscriterium voor kennismigranten is opgenomen in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Hierin is ook bepaald dat de hoogte van het salaris bij ministeriële regeling jaarlijks met ingang van 1 januari wordt gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao-lonen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De volgende brutomaandbedragen gelden per 1 januari 2015:

  • Kennismigranten vanaf 30 jaar             € 4.189      (ofwel € 4.524,12 incl. vakantiebijslag)
  • Kennismigranten jonger dan 30 jaar     € 3.071      (ofwel € 3.316,68 incl. vakantiebijslag)
  • In Nederland afgestudeerden                € 2.201      (ofwel € 2.377,08 incl. vakantiebijslag)

Bij de beoordeling van het looncriterium wordt uitsluitend betekenis toegekend aan het loon in geld. Het gaat daarbij om het vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde brutoloon. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen als overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen worden derhalve niet meegeteld. Wel mogen onkostenvergoedingen worden meegerekend mits deze elke maand giraal worden overgemaakt op een bankrekening die op naam is gesteld van de kennismigrant.

Ook vaste toeslagen, zoals de vakantiebijslag en een eventuele dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering, kunnen bij dit brutoloon wel worden meegerekend. Voor deze onderdelen geldt als uitzondering dat deze niet maandelijks hoeven te worden uitbetaald. De Immigratie- en Naturalisatiedienst vraagt daarom om zowel het maandsalaris exclusief vakantiebijslag en eindejaarsuitkering te bevestigen, alsook het salaris inclusief deze bedragen.

Verder moet het loon ten minste maandelijks en giraal aan de kennismigrant worden uitbetaald op een bankrekening die op naam van de werknemer staat. Loonstroken moeten bij een eventuele inspectie meteen ter inzage kunnen worden overlegd.

Voor aanvragen die nog voor 1 januari 2015 zijn ingediend geldt het salariscriterium van 2014. Ook in situaties waarbij de aanvraag Toegang en Verblijf (TEV) is ingediend voor 1 januari 2015 maar waarbij de kennismigrant pas in 2015 Nederland inreist, geldt het oude criterium.

Het salariscriterium is behalve voor de kennismigrantenprocedure ook van toepassing bij de volgende typen aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning:

  1. Kennismigrant kort verblijf Deze regeling is beperkt tot concernmedewerkers in een sleutelpositie of specialistenpositie die in dienst zijn bij een ‘erkend referent’ en die binnen een periode van 6 maanden maximaal 90 dagen in Nederland werkzaam zijn.
  2. Aanvraag in het kader van een overplaatsing binnen concernverband Er zijn speciale categorieën voor sleutelposities, overdracht van kennis en trainees. Op de eerste twee categorieën is het salariscriterium van een kennismigrant van 30 jaar of ouder van toepassing. Bij de trainees geldt het verlaagde criterium voor personen jonger dan 30 jaar.
  3. Kennismigrant woonachtig in andere EU-lidstaat maar wel werkzaam in Nederland Deze regeling is vooral aantrekkelijk voor werkgevers in de grensstreek, die op grond hiervan kennismigranten in dienst kunnen nemen terwijl deze niet in Nederland wonen.


Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, neemt u dan contact op met uw vaste adviseur of Heleen Snieders.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat