Detachering kan door malafide bedrijven worden gebruikt om de arbeidsvoorwaarden en wetgeving van het land waar de werkzaamheden worden verricht te omzeilen. Om rechten met betrekking tot arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde medewerkers vast te leggen en te eerbiedigen zijn Europese richtlijnen opgesteld. Met het nieuwe wetsvoorstel Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie wordt beoogd de Europese handhavingsrichtlijn te implementeren in Nederlandse wet- en regelgeving, waardoor de detacheringsrichtlijn beter kan worden uitgevoerd en gehandhaafd. De verwachting is dat deze wet medio 2016 in werking treedt.

Samenvatting wetsvoorstel

Het wetsvoorstel bevat:

  • een meldingsplicht voor grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland;
  • maatregelen om op verzoek persoonsgegevens te verstrekken tijdens de periode van de tewerkstelling in Nederland;
  • maatregelen om op verzoek persoonsgegevens te verstrekken aan organisaties van cao-partijen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de cao;
  • maatregelen waardoor dienstverrichters en gedetacheerde medewerkers betere toegang krijgen tot informatie over verplichtingen;
  • maatregelen waardoor gegevens met andere lidstaten kunnen worden uitgewisseld;
  • maatregelen waardoor boetes grensoverschrijdend kunnen worden geïnd.

De meldingsplicht

Het wetsvoorstel bevat een meldingsplicht voor buitenlandse ondernemingen die in Nederland diensten komen verrichten. Door invoering van deze plicht kan de Inspectie SZW controleren of EU-werknemers de minimale arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op hebben en daarmee of de buitenlandse ondernemingen voldoen aan de Europese detacheringsrichtlijn. De meldingsplicht geldt overigens ook voor zelfstandigen die in Nederland een dienst komen verrichten in bepaalde, nog aan te wijzen risicosectoren. Nederland volgt hiermee verschillende andere lidstaten die ook een meldingsplicht hebben. De maatregelen in het wetsvoorstel hebben ook gevolgen voor de dienstontvanger. De dienstontvanger moet op basis van het wetsvoorstel namelijk uiterlijk bij aanvang van de werkzaamheden hebben gecontroleerd of de melding is gedaan en zo ja, verifiëren of de personen die de dienst komen verrichten overeenkomen met de bij de melding opgegeven personen.

Gevolg: beter zicht op Europese dienstverleners

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, zal Nederland een beter zicht krijgen op Europese dienstverrichters die in Nederland actief zijn. Het wetsvoorstel ziet op de handhaving van regels met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, maar hierdoor is het belang van het vooraf vaststellen van andere verplichtingen (bijvoorbeeld vennootschapsbelastingplicht, inhoudingsplicht voor de loonheffingen en btw-plicht) nog meer toegenomen.