Arbeidskorting

Het kabinet gaat vanaf 2017 de arbeidskorting trager afbouwen. Werkenden met inkomens van circa € 35.000 tot € 125.000 ondervinden hierdoor lagere lasten.

Ouderenkorting

Vanaf 2017 is structureel € 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. Dit komt boven op de intensivering van de ouderenkorting, eveneens met € 100 miljoen, uit de vierde nota van wijziging op het Belastingplan 2016.

Box 3

In 2016 wordt het heffingvrije vermogen voor box 3 met € 3.000 verhoogd, boven op de gebruikelijke inflatiecorrectie. Na indexatie komt het heffingvrije vermogen op € 24.437. Hiermee wordt in 2016 al grotendeels aangesloten bij de voorgenomen wijziging van box 3 in 2017, waarin het heffingvrije vermogen wordt gebracht op € 25.000.

Dekking

De maatregelen uit de novelle en de overige maatregelen worden budgettair gedekt door het tarief in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting in 2016 met 0,2%-punt en in 2017 met 0,3%-punt minder te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Met ingang van 1 januari 2016 komt het tarief van de tweede en derde schijf daarmee uit op 40,4%.

Aanvullende maatregelen

Verder zal het kabinet boven op de novelle en de vierde nota van wijziging een aantal aanvullende maatregelen nemen. Dit betreft onder andere:

  • investering in duurzaamheid gebouwde omgeving;
  • plan voor het uitfaseren van kolencentrales;
  • intensivering kinderopvangtoeslag.

Verruiming gemeentelijk belastinggebied

Voor de zomer van 2016 komt het kabinet verder met een voorontwerp van een wetsvoorstel dat als basis kan dienen voor een wetsvoorstel om vanaf 2019 een verschuiving van € 4 miljard te realiseren van de inkomstenbelasting naar het gemeentelijk belastinggebied. Randvoorwaarden bij deze verschuiving tussen inkomstenbelasting en gemeentelijke belastingen zijn voor het kabinet dat gemeenten geen inkomenspolitiek gaan bedrijven, dat voorkomen wordt dat lasten eenzijdig worden afgewenteld op specifieke groepen, dat het stelsel goed uitvoerbaar is en dat de totale lastendruk (Rijk plus lokale overheden) gelijk blijft. Ook de wijze van heffen wordt hierbij betrokken. Onderdeel van het ontwerp kan zijn dat een aantal kleine gemeentelijke belastingen wordt afgeschaft.

Vervolg

De staatssecretaris hoopt met medewerking van beide Kamers der Staten-Generaal de novelle in beide Kamers in stemming te kunnen brengen voor het kerstreces. De stemming over het Belastingplan 2016 in de Eerste Kamer is op 22 december 2015 gepland.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat