Tweede Kamer neemt pakket Belastingplan 2019 en wetsvoorstel ATAD1 aan

15 november 2018
Binnenhof

Op 15 november 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het pakket Belastingplan 2019 en het wetsvoorstel Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD1). Daarbij zijn ook enkele amendementen en moties aangenomen. De aangenomen amendementen en de belangrijkste aangenomen moties zullen wij hieronder kort beschrijven.

ATAD1

  • Voor toepassing van de zogenoemde Controlled Foreign Companies- (CFC) maatregel is sprake van een gecontroleerd lichaam indien dat lichaam onder meer voldoet aan de voorwaarde dat het is gevestigd in een laagbelastende staat. Daarvan is sprake indien die staat lichamen niet of naar een statutair tarief van minder dan 7% onderwerpt aan een belasting naar de winst of indien die staat is opgenomen op de zogenoemde EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden. Het hiervoor genoemde tarief van 7% wordt verhoogd naar 9% (amendement 35030-10).
  • De regering wordt verzocht om de effecten van de maatregelen van ATAD1 te monitoren en te evalueren en hierover uiterlijk in 2024 separaat aan de Kamer te rapporteren (motie 35030-18).
  • De regering wordt verzocht om een vervolgonderzoek te laten uitvoeren om te kijken of ook meer inzicht kan worden gegeven in andere geldstromen en belastingconstructies, en zo mogelijk ook daar nulmetingen uit te voeren. Dit verwijst naar het onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek heeft gedaan naar geldstromen die via Nederland lopen en als nulmeting dient om te volgen welk effect de in te voeren conditionele bronbelastingen zullen hebben. De Kamer heeft met deze motie het oog op een aantal andere maatregelen die de komende jaren worden genomen, zoals de CFC-maatregel, beperking van renteaftrek, aanpak van hybride mismatches, het multilateraal verdrag (MLI), mogelijk strengere substance-eisen in het rulingbeleid en eventuele maatregelen tegen dubbele niet-belasting via informeelkapitaalstructuren (motie 35030-19).

Pakket Belastingplan 2019

  • Gemeenten krijgen de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen, zoals de lokale muziekvereniging of de scouting, en goede doelen voor de onroerendezaakbelasting het veelal lagere tarief voor woningen te rekenen in plaats van het veelal hogere tarief voor niet-woningen (amendement 35026-52).
  • In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt een vrijstelling van afvalstoffenbelasting opgenomen voor de afgifte ter verwijdering of overbrenging ter verwijdering van afzonderlijk aangeboden asbest en asbesthoudende producten afkomstig van asbestdaken die uiterlijk eind 2024 gesaneerd moeten zijn (amendement 35029-18).
  • De regering wordt verzocht om binnen de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting de mogelijkheid tot het doen van een jaaraangifte te handhaven voor kleine ondernemers, natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden met uitsluitend natuurlijke personen (motie 35033-8).

Tot slot

De aangenomen amendementen worden verwerkt in de wetsvoorstellen, waarna de Eerste Kamer deze in de komende weken zal behandelen. Anders dan de Tweede Kamer kan de Eerste Kamer geen wijzigingen meer aanbrengen, maar de wetsvoorstellen slechts integraal aannemen of verwerpen (dat laatste is overigens niet waarschijnlijk). De stemmingen over het pakket Belastingplan 2019 en ATAD1 zijn voorzien voor 18 december 2018. Verder zullen de hierboven beschreven aangenomen moties waarschijnlijk worden uitgevoerd, omdat de staatssecretaris van Financiën deze niet heeft ontraden. 

© 2020 Meijburg & Co, Tax & Legal, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 53753348
en is aangesloten bij KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.