Het register voor ‘ultimate beneficial owners’ (uiteindelijk belanghebbenden), ook wel het UBO-register genoemd, komt voort uit de Vierde Antiwitwasrichtlijn. Deze richtlijn is op 20 mei 2015 aangenomen door het Europees Parlement en dient op 26 juni 2017 geïmplementeerd te zijn in de wetgeving van de lidstaten.

Op 5 juli 2016 heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij een aantal aanvullende maatregelen wil nemen met betrekking tot het UBO-register met als doel om tot nog meer transparantie te komen, ook ten behoeve van de fiscale autoriteiten van alle EU-lidstaten en mogelijk zelfs voor de fiscale autoriteiten wereldwijd. De nu voorgestelde aanvullende maatregelen zijn de volgende:

 • Volledige publieke toegang tot de UBO-registers;
 • Verlaging van het voor kwalificatie als ‘UBO’ benodigde percentage van 25% tot 10% in geval van ‘ondernemingen die een risico inhouden om te worden gebruikt voor witwaspraktijken of belastingontduiking’. De Europese Commissie stelt voor daartoe aan te sluiten bij de definitie ‘Passive Non-Financial Entity’ die ook in andere richtlijnen wordt gebruikt. Niet-beursgenoteerde beleggingsvennootschappen zouden hieronder kunnen vallen. Voor alle andere ondernemingen blijft de drempel 25%;
 • Directe interconnectie van registers tussen lidstaten, ter vergemakkelijking van de samenwerking tussen lidstaten.

Tot slot roept de Europese Commissie de lidstaten op de inwerkingtreding van het UBO-register te vervroegen naar 1 januari 2017.

Het bovenstaande betreft voorstellen; deze dienen nog door de Raad te worden aangenomen. In Nederland is het nog wachten op de concept-wetgeving ter implementatie van de richtlijn. In afwachting daarvan is nog niet bekend welke entiteiten hun UBO’s zullen moeten registreren. Uiteraard volgen wij de wetgevende processen in Brussel en Den Haag op de voet.

In het hierna volgende vatten wij nog eens samen wat er tot nu toe bekend is met betrekking tot het UBO-register.

Wat is een UBO?

UBO’s zijn de natuurlijke personen die formele of feitelijke zeggenschap over een entiteit hebben. De volgende natuurlijke personen worden door de richtlijn als UBO aangewezen:

i) Een natuurlijke persoon die direct of indirect (aandelen)belang van meer dan 25% bezit;
ii) Indien er geen persoon als bedoeld onder onder i) achterhaald kan worden, dan worden de natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel aangewezen als UBO.

Door trusts moeten de identiteiten van de volgende personen geregistreerd worden:

 • De oprichter van de trust;
 • De trustee(s);
 • De protector (voor zover van toepassing);
 • De begunstigden (of klasse van begunstigden) en elke andere natuurlijke persoon die effectief zeggenschap over de trust uitoefent.

Entiteiten en vennootschappen die hun UBO(’s) moeten registreren

Voor alle juridische entiteiten van een lidstaat en alle vennootschappen opgericht binnen het grondgebied van een lidstaat geldt de registratieplicht. Deze entiteiten zullen ervoor moeten zorgen dat er naast de gebruikelijke informatie ook informatie betreffende hun uiteindelijk belanghebbenden beschikbaar wordt. Deze informatie zal bewaard moeten worden in een centraal register dat zich buiten de vennootschap bevindt.

Welke gegevens zullen in het register worden opgenomen?

Uit de richtlijn blijkt dat de volgende gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden in het register moeten worden opgenomen:

 • Naam;
 • Geboortemaand;
 • Geboortejaar;
 • Nationaliteit;
 • Woonstaat;
 • Aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang.

Meldingsplichtige instellingen mogen zich niet uitsluitend verlaten op het UBO-register. Daarom zullen de entiteiten ook relevante kopieën van identificatie- en verificatiegegevens en andere relevante documentatie betreffende de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende moeten kunnen verstekken. Dit houdt in dat deze gegevens moeten worden opgenomen in de administratie van de entiteit zelf.

Personen/entiteiten die toegang hebben tot het register

Minimaal de volgende personen/entiteiten dienen toegang te krijgen tot het register:

 • Bevoegde autoriteiten en financiële inlichtingen eenheden van lidstaten.
 • Instellingen die volgens de Vierde Antiwitwasrichtlijn meldingsplichtig zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn banken, levensverzekeraars, beleggingsinstellingen, accountants en notarissen.
 • Alle personen of organisaties die een legitiem belang kunnen aantonen dat verband houdt met het tegengaan van witwassen en financieren van terrorisme en de daarmee verband houdende basisdelicten zoals corruptie, fiscale misdrijven en fraude.

De term ‘legitiem belang’ is door de Europese wetgever niet nader ingevuld. Een lidstaat kan er ook voor kiezen om het UBO-register een openbaar register te maken.

De invoering van het UBO-register in Nederland

Gelet op uitlatingen van het Ministerie van Financiën is te verwachten dat nagenoeg alle juridische entiteiten opgericht naar Nederlands recht verplicht worden hun uiteindelijk belanghebbenden te registreren. Naast de informatie die beschikbaar moet worden gesteld in het register zullen entiteiten de volgende gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden in hun eigen administratie moeten opnemen:

 • Geboortedag, -plaats en -land;
 • Adres;
 • Zo mogelijk BSN en/of buitenlands fiscaal identificatienummer;
 • Kopie van het document waarmee de identiteit van de aandeelhouder is geverifieerd;
 • Documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en de omvang van het daarbij horende (economisch) belang.

In Nederland zal het UBO-register een openbaar register worden. Iedereen zal tegen een kleine vergoeding op kunnen zoeken wie de uiteindelijk belanghebbende van een entiteit is. Om de privacy van de uiteindelijk belanghebbenden te beschermen zijn er wel enkele waarborgen aan het register gekoppeld.

Zoals reeds vermeld volgen wij de wetgevende processen in Brussel en Den Haag op de voet. Mocht u vragen hebben over de gevolgen van de invoering van het UBO-register, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij Meijburg & Co.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat