De Successiewet kent ruime faciliteiten voor vererving of schenking van ondernemingsvermogen. De goingconcernwaarde van de onderneming is bijvoorbeeld vrijgesteld tot een bedrag van € 1.045.611, terwijl het restant van het verkregen ondernemingsvermogen is vrijgesteld tot 83%. Voor de erf- of schenkbelasting die wordt verschuldigd over het niet-vrijgestelde gedeelte kan rentedragend uitstel worden verkregen gedurende een periode van tien jaar.

De bedrijfsopvolgingsfaciliteit geldt uitsluitend voor die bestanddelen van de verkrijging die het karakter hebben van ondernemingsvermogen. Particulier vermogen kwalificeert dus niet. De wetgever heeft hier bewust voor gekozen. Tijdens de parlementaire behandeling en ook in de literatuur is bij herhaling aandacht besteed aan de vraag of dit onderscheid niet discriminerend is. Over die rechtsvraag is ook geprocedeerd. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad in 2013 beslist dat het verschil in de behandeling van particulier vermogen en ondernemingsvermogen niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Ondanks de beslissing van de Hoge Raad dat geen sprake is van ongerechtvaardigd onderscheid, heeft staatssecretaris Wiebes nu het voornemen opgevat om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten nog eens kritisch te bezien. Daarbij zal hij overwegen of kan worden volstaan met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Dit voornemen is mede ingegeven doordat uit gegevens van de Belastingdienst zou blijken dat de te betalen erfbelasting in 70% van de gevallen uit de nalatenschap had kunnen worden betaald als geen sprake was geweest van een vrijstelling.

De berichtgeving over de mogelijke versobering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten heeft voor de nodige commotie gezorgd. De soep wordt gelukkig niet zo heet gegeten als zij werd opgediend: het Ministerie van Financiën heeft inmiddels laten weten dat er geen voornemens waren of zijn om de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in deze kabinetsperiode nog aan te passen. Waar een en ander ook toe zal leiden, ruimer dan nu zullen de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten ongetwijfeld niet worden. Misschien is dit een goede reden om de overdracht van een onderneming die al langer wordt overwogen, snel vorm te geven of eens na te denken over een bedrijfsopvolging? Wij zijn u graag van dienst met het vermijden van eventuele voetangels en klemmen die hierbij kunnen optreden!

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat