Eerder hebben wij u bericht over het aanstaande socialezekerheidsverdrag tussen Nederland en China. Inmiddels is in beide landen de parlementaire behandeling afgerond. Vanaf 1 september 2017 treedt het verdrag in werking.

Waarmee moet u rekening houden?

Vanaf 1 september 2017 kunnen werknemers tijdens hun uitzending naar China gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd blijven voor een periode van maximaal vijf jaar. Dit geldt ook voor bestaande situaties. Ook meeverhuizende gezinsleden zijn meeverzekerd, tenzij zij zelf werken in China.

Certificate of Coverage

Voor toepassing van het verdrag is een detacheringsverklaring (Certificate of Coverage) verplicht. Deze detacheringsverklaring moet worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank. De afgegeven verklaring moet vervolgens worden gedeeld met de Chinese groepsvennootschap, zodat die de verklaring kan indienen bij de Chinese autoriteiten (Sociale Verzekeringsadministratie van het ministerie van Human Resources en Sociale Zekerheid). Als dit proces binnen zes maanden na de aanvang van de uitzending is voltooid, geeft China een vrijstelling met terugwerkende kracht tot de aanvang van de uitzending. Voor op 1 september 2017 bestaande uitzendingen geldt dat binnen zes maanden na 1 september 2017 een aanvraag voor een Certificate of Coverage moet zijn ingediend, toegekend en geregistreerd. Start daarom tijdig met de aanvraag.

Niet voor alle Nederlandse sociale verzekeringen

Bijzonder is dat de detacheringsverklaring niet voor alle Nederlandse sociale verzekeringen geldt, maar alleen voor de voortzetting van de opbouw van AOW/ANW en WW. De Nederlandse basiszorgverzekering wordt dus niet voortgezet. Ook de WIA-verzekering en de kinderbijslag worden niet voortgezet. Daarom blijft een internationale ziektekostenverzekering met werelddekking van belang. Voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunt u overwegen om een vrijwillige WIA-verzekering aan te vragen bij het UWV. In China kunnen vervolgens nog premies voor medische hulp en arbeidsongevallen zijn verschuldigd (dit verschilt per regio). Voor uitzendingen vanuit China naar Nederland ziet het verdrag alleen op een voortzetting van de Chinese basisouderdomsverzekering en de werkloosheidsverzekering; voor de andere verzekeringen geldt wel een Nederlandse premie- en verzekeringsplicht.

Salarisadministratie

Vanwege de genoemde beperkte werking van het verdrag zal extra aandacht moeten worden besteed aan de verwerking van de socialeverzekeringspremies in de salarisadministratie bij uitzendingen van en naar China.

Als u over het bovenstaande vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt bij Meijburg & Co.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat