Volgend jaar zal het voor veel Nederlandse bedrijven in China goedkoper worden om werknemers te detacheren naar dit land. De oorzaak is het aanstaande socialezekerheidsverdrag tussen beide landen, waarvan de tekst onlangs is gepubliceerd. Voor de praktijk zal voornamelijk de specifieke bepaling voor gedetacheerde werknemers en hun gezinsleden van belang zijn.

Zodra het verdrag in werking treedt (naar verwachting in 2017), zal de omvang van de betaling van dubbele sociale premies en vrijwillige verzekeringen worden beperkt. Er zijn dan voor Nederlandse expats uitsluitend nog Nederlandse AOW/ANW- en WW-premies verschuldigd. Omgekeerd zijn Chinese expats uitsluitend nog Chinese sociale premies verschuldigd voor staatspensioen en werkloosheid. Opmerkelijk is dat het verdrag niet voor alle sociale verzekeringen een volledige vrijstelling geeft.

Detachering

Het verdrag bepaalt in welk land een werknemer sociaal verzekerd is. Werknemers die binnen concernverband worden uitgezonden en waarvoor bij aanvang van de uitzending wordt verwacht dat dit voor de duur van maximaal vijf jaar zal zijn, blijven gedurende de periode van uitzending sociaal verzekerd in het land van waaruit zij zijn uitgezonden. De uitgezonden werknemer is dan vrijgesteld van sociale zekerheid in het land waar de werkzaamheden worden verricht. Indien deze periode van uitzending wordt verlengd tot een totale periode van uitzending van meer dan vijf jaar, dan wordt vanaf dat moment in principe de sociale verzekering van het werkland van toepassing. Het verdrag biedt de verdragsluitende partijen echter de ruimte om op verzoek de sociale zekerheid van het land van uitzending voor deze verlengde periode van toepassing te verklaren. Het verdrag geldt dan ook niet voor permanente tewerkstellingen in een van de landen.

Overgangsregeling

Voor werknemers die op het moment van inwerkingtreding van dit verdrag reeds gedetacheerd zijn in China of Nederland geldt dat zij vanaf het moment van inwerkingtreding van het verdrag daarop alsnog voor een periode van maximaal vijf jaar een beroep kunnen doen, ongeacht de duur van het eerdere verblijf in het werkland.

Detacheringsverklaring

Werkgever en werknemer moeten beschikken over een detacheringsverklaring. Deze kan worden aangevraagd bij de bevoegde autoriteit in het land van waaruit wordt uitgezonden. Voor China is dat de Sociale Verzekeringsadministratie van het ministerie van Human Resources en Sociale Zekerheid. Voor Nederland is dit de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De detacheringsverklaring moet voorafgaande aan de aanvang van de detachering worden aangevraagd. Indien deze binnen zes maanden na start van de detachering (dan wel de inwerkingtreding van het verdrag) wordt aangevraagd, heeft deze nog terugwerkende kracht. Een tijdige aanvraag is daarom van belang.

Gezinsleden

Voor de meeverhuizende gezinsleden van de gedetacheerde werknemer geldt dat zij eveneens gedurende een periode van maximaal vijf jaar in de uitzendstaat sociaal verzekerd kunnen blijven. Indien de gezinsleden zelf als werknemer of zelfstandige (gaan) werken, zullen zij verplicht onder de sociale zekerheid van het werkland gaan vallen.

Geen volledige dekking

Een belangrijke kanttekening is dat dit verdrag niet op alle onderdelen van het Nederlandse of Chinese socialezekerheidsstelsel van toepassing is. Ondanks de detacheringsverklaring dient u er rekening mee te houden dat de Nederlandse werknemers niet verzekerd zijn voor de overige onderdelen van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel, zoals arbeidsongeschiktheid, kinderbijslag of de zorgverzekeringswet. Bij de SVB is nagevraagd of dit inderdaad de bedoeling is. In China zijn mogelijk nog premies verschuldigd voor medische hulp en arbeidsongevallen. Een Chinese werknemer die naar Nederland wordt uitgezonden zal in China slechts verzekerd blijven voor het staatspensioen en de werkloosheidsverzekering en daarnaast mogelijk voor bepaalde onderdelen in Nederland verplicht verzekerd zijn. Het zal naar onze mening dan ook nog steeds gewenst zijn bij te verzekeren via een particuliere verzekering.

Als u over het bovenstaande vragen hebt, kunt u contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt bij Meijburg & Co.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat