Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 14 maart 2017 beslist dat personenalarmering voor ouderen is vrijgesteld van btw als de alarmopvolging wordt verzorgd door medische professionals in de zin van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Volgens de rechter is dan sprake van een gezondheidskundige dienst en daarvoor geldt een btw-vrijstelling. Het gerechtshof passeert hiermee de rechtbank, die de Belastingdienst in het gelijk stelde. Het is nog onbekend of het Ministerie van Financiën cassatieberoep bij de Hoge Raad zal aantekenen.

Niet-winstbeogende ouderenzorginstellingen moeten een btw-vrijstelling toepassen op activiteiten voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Hoewel personenalarmering bij uitstek zo’n activiteit is, heeft het Ministerie van Financiën deze per 1 januari 2014 uitgezonderd van de btw-vrijstelling vanwege gevreesde concurrentieverstoring met commerciële aanbieders. Personenalarmering kan qua consumentenaanbod verschillende vormen aannemen. In deze zaak werd een spreek‑luisterverbinding aangeboden met (para)medici. Deze professionals beoordeelden de hulpvraag zelf en behandelden deze ook zelf. De Belastingdienst argumenteerde dat deze alarmopvolging desondanks los moest worden gezien van de personenalarmering, die volgens de Belastingdienst als een afzonderlijke dienst moest worden belast.

Het gerechtshof meent echter dat sprake is van één prestatie met een van btw vrijgesteld (para)medisch karakter:

“De totale personenalarmeringsdienst van belanghebbende is dus één dienst, die ertoe strekt aan cliënten paramedische zorg of thuiszorg te verlenen bij calamiteiten. De deskundige beantwoording van de oproep en de opvolgzorg vormen de hoofdprestatie en de technische diensten vormen de bijkomstige prestaties, die het verlenen van de hoofdprestatie faciliteren. Uitgaande van deze vaststelling is niet van belang dat in een minderheid van de oproepen geen opvolgzorg wordt gegeven. Ook de omstandigheid dat belanghebbende voor de diverse aspecten een aparte vergoeding in rekening brengt, maakt het vorenoverwogene niet anders.”

Van de gevreesde concurrentieverstoring is volgens het gerechtshof in de omstandigheden van deze zaak geen sprake:

“Onder de hiervoor in aanmerking genomen omstandigheden treedt belanghebbende niet in concurrentie met aanbieders van personenalarmeringsdiensten waarvan, anders dan bij belanghebbende, het wezenlijke doel voor de gemiddelde afnemer niet is gelegen in het te allen tijde kunnen beschikken over deskundige zorg bij calamiteiten.”

De uitspraak van het gerechtshof heeft niet alleen gevolgen voor (ouderen)zorginstellingen. Het oordeel luidt dat sprake is van een gezondheidskundige dienst als een aanbieder personenalarmering combineert met opvolging door (para)medici. Dat geldt dan voor iedere aanbieder van (zulke) personenalarmering, ongeacht of daarbij sprake is van een commercieel doel.

Wat betekent dit voor u?

Aanbieders van personenalarmering die zelf alarmopvolging verzorgen met inzet van volgens de Wet BIG geregistreerde (para)medici verrichten volgens het gerechtshof één enkele gezondheidskundige dienst. Daarvoor geldt een btw-vrijstelling, ongeacht of sprake is van een winststreven. Of deze uitkomst gunstig of ongunstig voor u uitpakt, is erg afhankelijk van uw concrete situatie. Zo is bij vrijstelling geen btw-aftrek (meer) mogelijk op kosten en investeringen van de personenalarmeringsinstallatie. Als u nu btw betaalt over personenalarmering maar belang heeft bij vrijstelling, dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen bij de inspecteur. Bovenstaande vormt voldoende reden om te (laten) bekijken welke gevolgen deze uitspraak heeft voor uw situatie. Vanzelfsprekend zijn onze btw-specialisten u daarbij graag van dienst. De uitspraak kunt u desgewenst zelf nalezen via deze link.