Met het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties is beoogd de huidige systematiek van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door een meer robuust systeem, waarbij wordt gewerkt met modelovereenkomsten die vooraf door de Belastingdienst zijn beoordeeld. De staatssecretaris van Financiën heeft op 19 oktober 2015 de Eerste Kamer voorgesteld de beoogde ingangsdatum te verschuiven van 1 januari 2016 naar 1 april 2016.

Daarmee wil het kabinet tegemoetkomen aan de wensen van zowel de zzp-organisaties en de vakbonden als de werkgeversorganisaties. Het geeft de betrokken organisaties meer ruimte voor een soepele overgang.

Daarnaast stelt de staatssecretaris een implementatietermijn voor tot 1 januari 2017, zodat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd hebben hun werkwijze aan te passen. Gedurende de implementatietermijn zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. Met ingang van 2017 zal dat wel het geval zijn en kan handhaving met terugwerkende kracht plaatsvinden tot aan de ingangsdatum van het wetsvoorstel.

De staatssecretaris heeft tevens aangeven dat:

  • overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst voor 1 april 2016 zullen zijn beoordeeld en zo mogelijk worden gepubliceerd;
  • het wetsvoorstel geen terugwerkende kracht heeft, dus tot op het moment van inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan;
  • de Belastingdienst evidente fraude te allen tijde blijft aanpakken.


Inmiddels heeft de Belastingdienst verschillende algemene en branchespecifieke modelovereenkomsten op zijn website gepubliceerd.

Een nieuwe datum voor stemming over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is nog niet bepaald.