De fracties van de VVD, PvdA, D66, ChristenUnie en SGP hebben overeenstemming bereikt met de regering over aanpassing van de pensioenen in 2015 inzake de verdere verlaging van de pensioenopbouw en een aantal andere maatregelen. Er komt zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel (novelle) op het wetsvoorstel Verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen, ook wel bekend als het wetsvoorstel Witteveen 2015. Het wetsvoorstel tot invoering van de pensioen- en lijfrente-excedentregelingen wordt definitief ingetrokken.

Over de volgende maatregelen is men het eens:

  • Aanpassing van de maximale opbouwpercentages voor pensioen: het opbouwpercentage voor middelloon wordt vastgesteld op 1,875%. Daarmee kan een deelnemer met 40 jaar opbouw een pensioen realiseren van 75% van het gemiddelde loon. Bij eindloonregelingen wordt het maximale opbouwpercentage dus waarschijnlijk 1,666% per dienstjaar.
  • Het maximale pensioengevend inkomen wordt net als in de aanvankelijke voorstellen afgetopt op € 100.000, te verminderen met de AOW-franchise.
  • Voor mensen met hogere inkomens wordt het mogelijk gemaakt om op vrijwillige basis fiscaalvriendelijk bij te sparen. Voor inkomen vanaf € 100.000 zal via een nettolijfrente een oudedagsvoorziening kunnen worden opgebouwd die grosso modo overeenkomt met een pensioenopbouw van 1,875% van het gemiddeld verdiende loon. De premie-inleg wordt betaald uit het nettoloon of het netto-inkomen. Er is dus geen premieaftrek, de lijfrente-uitkeringen zullen onbelast zijn. Fiscaalvriendelijk is verder dat over de opgebouwde waarde geen vermogensrendementsheffing hoeft te worden betaald in box 3. Iedereen met inkomen vanaf € 100.000 kan deelnemen.
  • Zoals gebruikelijk worden ook de fiscale faciliteiten voor de oudedagsreserve en de verzekerde of bancaire lijfrente navenant verlaagd, in lijn met de aanpassingen voor werknemerspensioen.
  • Er komt een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zzp'ers, met flexibiliteit in inleg en uitkering voor de deelnemers. Bij arbeidsongeschiktheid mag het pensioen worden opgenomen. Het pensioenvermogen zal worden beschermd in geval van een beroep op de bijstand. De regeling zal worden uitgevoerd door een beleggingsinstelling.
  • De Nederlandsche Bank (DNB) gaat erop toezien dat het naar beneden bijstellen van de maximale fiscale pensioenopbouw leidt tot een daadwerkelijke daling van de premies. Hiertoe zullen maar liefst negen nieuwe waarborgen worden geïntroduceerd.
  • Het kabinet is bereid de mogelijkheid te bieden om het werknemersdeel van de pensioenpremie in te zetten voor aflossing van de eigenwoningschuld (op voorstel van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie). Het kabinet zal verkennen hoe dit op zo kort mogelijke termijn zorgvuldig kan worden ingepast. Een uitvoerbaarheidstoets zal daar deel van uitmaken, waarbij ook de voor- en nadelen van verschillende varianten worden bezien.
  • In 2014 zal het kabinet een brede dialoog starten over de toekomst van ons pensioenstelsel op de lange termijn. De Sociaal-Economische Raad (SER) zal worden gevraagd om hierover uiterlijk eind 2014 een advies te geven.

Hoe kan KPMG Meijburg & Co u van dienst zijn?

Op basis van de aanpassingen van de fiscale regels in dit wetsvoorstel zullen veel pensioenregelingen per 1 januari 2015 verder aangepast moeten worden. Deze nieuwe aanpassingen komen bovenop de fiscale aanpassingen die per 1 januari 2014 moeten zijn doorgevoerd (verhoging van de pensioenrichtleeftijd en verlaging van de opbouw). Aanpassing van pensioenregelingen binnen bedrijven neemt tijd in beslag en dient zorgvuldig en tijdig plaats te vinden. In dat kader is het wellicht nuttig om de aandachtspunten van de verschillende aanpassingen (respectievelijk per 1 januari 2014 en 1 januari 2015) ruim daarvoor al te bespreken met uw belastingadviseur bij KPMG Meijburg & Co.

De pensioengroep van KPMG Meijburg & Co beschikt over ruime expertise en ervaring rondom aanpassing van pensioenregelingen en de fiscale mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij kunnen u onder meer ondersteuning bieden bij het fiscaal beoordelen van de huidige pensioenregeling(en) en aanpassingen daarvan, evenals begeleiding bij goedkeuringstrajecten door de Belastingdienst en/of het Ministerie van Financiën.

Wilt u meer informatie over onze pensioenadvisering en over wat wij voor u en uw organisatie kunnen betekenen? Neemt u dan contact op met een van de adviseurs uit de pensioengroep of met uw eigen contactpersoon bij KPMG Meijburg & Co.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat