Het onderscheid tussen de fiscale en commerciële waardering van pensioenverplichtingen bij pensioen in eigen beheer kan problemen geven bij onder andere dividenduitkeringen, echtscheiding en waardeoverdracht. Op 1 juli 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën het rapport ‘Oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer’ uitgebracht. Daarin wordt een tweetal oplossingsrichtingen aangereikt:

  • oudedagsbestemmingsreserve (OBR);
  • oudedagssparen in eigen beheer.

Uitgangspunten van de voorstellen zijn dat de gereserveerde gelden beschikbaar blijven voor het financieren van de onderneming, vereenvoudiging en budgettaire neutraliteit. Ook moet het mogelijk blijven om een voorziening te treffen voor de nabestaanden. Op dit moment wordt niet overwogen om een einde te maken aan het pensioen in eigen beheer. Maar als de Kamer dat wil, is de staatssecretaris wel bereid te onderzoeken of het pensioen in eigen beheer helemaal kan worden afgeschaft. Hij geeft aan dat zijn voorkeur daarbij uitgaat naar de oplossingsrichting van het oudedagssparen. Beoogd wordt een sterke daling van zowel de uitvoeringskosten (€ 2,7 miljoen) als de administratieve lasten (€ 3 miljoen). Daar staan incidentele kosten voor de Belastingdienst tegenover ter grootte van € 1,6 miljoen. Streefdatum voor het invoeren van de nieuwe wetgeving is 1 januari 2016.

Zie voor het hele rapport de website van het Ministerie van Financiën.