De nieuwsbrief Lokale belastingen en WOZ besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van lokale belastingen en WOZ en verschijnt in beginsel driemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u de editie van maart 2018.

Naar boven


Inhoud

Naar boven


1. WOZ 2018 is gestart!

In deze periode ontvangt u van de gemeente de nieuwe WOZ-beschikking voor het belastingjaar 2018. De op deze beschikking vermelde waarde van uw vastgoed is de basis voor diverse belastingen, waaronder de onroerendezaakbelastingen (OZB) en de waterschapsbelastingen. Daarnaast is de WOZ-waarde van belang voor de fiscale afschrijving (vennootschapsbelasting), de erfbelasting en de verhuurderheffing. Wij adviseren daarom de door de gemeente vastgestelde waarde kritisch te beoordelen. Vanzelfsprekend kunnen de specialisten van Meijburg & Co u hierin desgewenst bijstaan. Bezwaar tegen de beschikking is mogelijk binnen zes weken na de dagtekening.

Naar boven


2. Hoge Raad: vakantiepark is een woning

De Hoge Raad heeft begin januari 2018 een interessant arrest gewezen over de vraag of een recreatiepark voor de OZB kwalificeert als woning of niet-woning. Een woning kent geen gebruikersdeel OZB en doorgaans een lager belastingtarief voor het eigenarengedeelte. De Hoge Raad oordeelt dat bij de vraag of recreatiewoningen voor de OZB kwalificeren als woning maatgevend is of de recreatiewoning geschikt is om te worden gebruikt als woning (geschiktheidscriterium). Of de recreatiewoningen bestemd zijn om enigszins duurzaam voor menselijke bewoning te dienen, is niet relevant (bestemmingscriterium).

Op basis van dit arrest is het goed denkbaar dat ook andere objecten kunnen kwalificeren als woning.

Naar boven


3. Fiscale afschrijving op gebouwen verder beperkt

Fiscale afschrijving op gebouwen die worden verhuurd aan derden (ter belegging) is alleen mogelijk voor zover de fiscale boekwaarde niet beneden de bodemwaarde daalt, zijnde 100% van de WOZ-waarde. Voor gebouwen in eigen gebruik geldt nu nog een bodemwaarde van 50% van de WOZ-waarde, maar die wordt op basis van het regeerakkoord vanaf 2019 eveneens 100%. Dit betekent een verdere beperking van de afschrijving op gebouwen in eigen gebruik. Wij adviseren u om de WOZ-waarde kritisch te laten controleren.

Naar boven


4. Introductie verhuurderbijdrage

Verhuurders van sociale huurwoningen gaan naast een verhuurderheffing ook een verhuurderbijdrage betalen. De Tweede Kamer heeft op 30 januari 2018 het wetsvoorstel hiertoe aangenomen. Ter bestrijding van de kosten van de huurcommissie krijgen verhuurders een bijdrage opgelegd. Bijdrageplichtig voor de verhuurderbijdrage is de verhuurder die meer dan vijftig huurwoningen bezit. De verhuurderbijdrage is verschuldigd uiterlijk 31 december van het bijdragejaar. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het aantal huurwoningen in bezit. De Belastingdienst stuurt het aantal huurwoningen uit de aangifte verhuurderheffing naar de huurcommissie, die vervolgens de verhuurderbijdrage in rekening brengt aan de verhuurder.

Naar boven


5. Contact

Wilt u naar aanleiding van deze NieuwsFlits meer informatie? Neemt u dan contact op met uw vaste aanspreekpunt binnen Meijburg & Co of met een van de contactpersonen vermeld op de rechterzijde van deze pagina.

Naar boven