De nieuwsbrief Lokale belastingen en WOZ besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van lokale belastingen en WOZ en verschijnt in beginsel driemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u de editie van augustus 2017.

Naar boven


Inhoud

Naar boven


1. Bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde

Per 1 oktober 2015 is de Wet WOZ gewijzigd, waardoor de mogelijkheid bestaat om in bezwaar of beroep een hogere WOZ-waarde te bepleiten. Een hogere waarde kan bijvoorbeeld gewenst zijn in verband met verkoop of financiering. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft recent geconcludeerd dat het hem juist lijkt om het gewijzigde wetsartikel ook toe te passen in lopende procedures die betrekking hebben op waardevaststellingen en jaren gelegen voor 1 oktober 2015.

Naar boven


2. Minder zuiveringsheffing voor verpleeghuis

Elke dag spoelen we duizenden liters afvalwater door het riool. Dit water gaat naar zuiveringsinstallaties van het waterschap, die het water ontdoen van het grove vuil en schadelijke stoffen. Met de opbrengst van de zuiveringsheffing dekt het waterschap de kosten voor het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties. Bij de berekening van de zuiveringsheffing wordt een klasse-indeling aangehouden, afhankelijk van de aard van het bedrijf. Een grafisch bedrijf heeft bijvoorbeeld een andere klasse dan een melkveehouderij. In de praktijk komen wij regelmatig tegen dat een zorginstelling in een verkeerde klasse is ingedeeld. Indeling in de klasse voor verpleegtehuizen kan duizenden euro’s zuiveringsheffing besparen. Het loont dus om kritisch naar de aanslag zuiveringsheffing te kijken, ook waar het gaat om objecten met een verzorgings- én verpleegfunctie.

Naar boven


3. Geen verhuurderheffing bij woningen die te koop staan

Verhuurderheffing wordt geheven over de WOZ-waarde van in Nederland gelegen huurwoningen in de sociale sector. De wet definieert een huurwoning als een voor verhuur bestemde woning. In een procedure bij Rechtbank Gelderland stelt een eigenaar van 328 huurwoningen dat twee woningen onterecht in de heffing worden betrokken, omdat deze woningen ten tijde van het heffingstijdstip (1 januari van het belastingjaar) te koop stonden. De rechtbank gaat hierin mee en oordeelt dat de twee woningen niet voor verhuur zijn bestemd. De heffingsmaatstaf moet worden verlaagd met de WOZ-waarden van de te koop staande woningen. Tot slot wijzen wij u er graag op dat de aangifte verhuurderheffing over 2017 voor 1 oktober 2017 moet zijn ingediend (en betaald).

Naar boven


4. Verhuurderheffing: vraag tijdig een heffingsvermindering aan!

Verhuurders die investeren in huurwoningen in de sociale sector worden door middel van een heffingsvermindering beloond. Het bedrag van de vermindering kan in de aangifte in aftrek worden gebracht op de verschuldigde heffing. Bij de transformatie van een kantoor naar sociale huurwoningen kan bijvoorbeeld aanspraak worden gemaakt op een heffingsvermindering van € 10.000 per gerealiseerde huurwoning. De vermindering kan worden verkregen via het indienen van een voorgenomen investering en het aanmelden van een gerealiseerde investering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Bij de transformatie naar woningen waarvan de huurprijs hoger is dan de eerste aftoppingsgrens (2017: € 592,55) maar niet hoger is dan de huurtoeslaggrens (2017: € 710,68 per maand), is de uiterste indiendatum voor een voorgenomen investering 31 december 2017. Bij woningen waarvan de huurprijs lager is dan de eerste aftoppingsgrens, is de uiterste indiendatum 31 december 2019. Kortom: indien de huur van de woningen in de sociale sector hoger ligt dan de eerste aftoppingsgrens, moet de voorgenomen investering dus uiterlijk eind dit jaar worden aangemeld.

Naar boven


5. Contact

Wilt u naar aanleiding van deze NieuwsFlits meer informatie? Neemt u dan contact op met uw vaste aanspreekpunt binnen Meijburg & Co of met een van de contactpersonen vermeld op de rechterzijde van deze pagina.

Naar boven