De nieuwsbrief Lokale belastingen en WOZ besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van lokale belastingen en WOZ en verschijnt in beginsel driemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u de editie van augustus 2016.

Naar boven


Inhoud

Naar boven


1. Hervorming gemeentelijk belastinggebied

Het kabinet heeft in juni 2016 de bouwstenen gegeven voor een hervorming van het gemeentelijk belastinggebied. Diverse taken zijn de afgelopen periode overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten, die meer financiële flexibiliteit wensen. De verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentelijke belastingen zou op de agenda van het volgende kabinet moeten staan. Hieronder volgt een korte samenvatting van de door het kabinet gegeven bouwstenen.

Invoering van:

 • een ingezetenenbelasting (vast bedrag per persoon);
 • een gebruikersbelasting-OZB voor woningen (herinvoering, was sinds 2006 afgeschaft).

Afschaffing van:

 • roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting,
 • baatbelasting,
 • forensenbelasting,
 • hondenbelasting,

Vooruitlopend op de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied wil het kabinet de precariobelasting op leidingen van nutsbedrijven afschaffen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarvoor inmiddels een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Naar boven


2. De toekomst van de verhuurderheffing

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft recent een evaluatie van de verhuurderheffing naar buiten gebracht. Woningcorporaties en particuliere verhuurders betalen sinds 2013 een heffing over de WOZ-waarde van woningen die zij onder de sociale huurgrens verhuren. De inkomsten uit deze heffing lopen op tot € 1,7 miljard in 2017. Minister Blok komt tot de conclusie dat de corporatiesector, ondanks andere geluiden uit de praktijk, er nu beter voor staat dan bij de invoering van de heffing in 2013 werd verwacht. Voor een fundamentele herziening van de heffing is geen aanleiding. Wel stelt de minister een aantal wijzigingen voor, waaronder:

 • verhoging van de heffingsvrije voet van 10 naar 25 woningen, zodat kleinere particuliere verhuurders niet meer door de heffing worden geraakt;
 • introductie van een heffingsvermindering bij de bouw van goedkope sociale huurwoningen in schaarstegebieden.

Naar boven


3. De WOZ-waarde van een zonnepark

Zonnepanelen, we komen ze steeds vaker tegen. Op daken van gebouwen, maar ook in grote aantallen in weilanden. In deze procedure gaat het om een bv die ruim 30.000 zonnepanelen op een perceel grond heeft geplaatst. Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2016:3469) heeft hierover recent als volgt geoordeeld:

 • Het zonnepark is onroerend omdat het naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Dit betekent dat het zonnepark voor de Wet WOZ als onroerende zaak moet worden aangemerkt waaraan een waarde moet worden toegekend.
 • De werktuigenvrijstelling is niet van toepassing op het zonnepark als geheel en evenmin op de zonnepanelen zelf en de onderconstructie. Wel is de waarde van een aantal onderdelen van het park vrijgesteld, waaronder de bekabeling, verzamelboxen en de transformator.
 • De WOZ-waarde wordt verminderd van € 2.619.000 naar € 850.000.

Naar boven


4. Bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde

Per 1 oktober 2015 is de Wet WOZ gewijzigd, waardoor het mogelijk is geworden om in bezwaar of beroep een hogere WOZ-waarde te bepleiten. Een hogere waarde kan bijvoorbeeld gewenst zijn in verband met verkoop of financiering. De wetswijziging heeft onmiddellijke werking, zodat de waarde bij uitspraken gedaan na 1 oktober 2015 hoger kan worden vastgesteld. Diverse rechtbanken hebben zich inmiddels uitgesproken over de vraag met ingang van welke datum een hogere waarde kan worden bepleit en wanneer sprake is van een belang bij een hogere waarde.

Naar boven


5. Contact

Wilt u naar aanleiding van deze NieuwsFlits meer informatie? Neemt u dan contact op met uw vaste aanspreekpunt binnen Meijburg & Co of met een van de contactpersonen vermeld op de rechterzijde van deze pagina.

Naar boven