De nieuwsbrief Lokale belastingen en WOZ besteedt aandacht aan interessante ontwikkelingen en rechtspraak op het gebied van lokale belastingen en WOZ en verschijnt in beginsel driemaal per jaar. Hierbij presenteren wij u de augustus 2014-editie.

Naar boven


Inhoud

Naar boven


1. Ontwikkelingen

Welke zorgwoning telt mee voor de verhuurderheffing?
Voor 1 oktober 2014 moet de aangifte voor de verhuurderheffing over 2014 worden ingediend. Dit geldt ook voor zorginstellingen. Wat echter niet meetelt voor de verhuurderheffing is de zelfstandige woonruimte die onderdeel is van een (intramuraal) zorgcomplex en waarvan de wooncomponent wordt bekostigd vanuit de AWBZ of de Wmo of door een zorgverzekeraar. De woonruimte valt wel onder de verhuurderheffing als de bewoner zelf voorziet in de bekostiging van de wooncomponent.

Wijziging belasting op leidingwater teruggedraaid
Grote waterverbruikers, zoals in de levensmiddelen- en industriële sector, kunnen opgelucht ademhalen. De staatssecretaris van Financiën heeft besloten om het heffingsplafond van 300 kubieke meter toch in stand te laten. Het tarief is wel verdubbeld naar € 0,33 per kubieke meter leidingwater. Het Belastingplan 2015 geeft waarschijnlijk meer duidelijkheid over de toekomst van de belasting op leidingwater (BOL).

Bespaar erfbelasting
Is de WOZ-waarde te hoog? Ook erfgenamen kunnen bezwaar maken. Erfgenamen hebben de mogelijkheid om een nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen en tegen deze beschikking kunnen zij dan binnen zes weken bezwaar aantekenen. Ook in de situatie dat de WOZ-beschikking is toegestuurd aan een van de erfgenamen en deze erfgenaam de bezwaartermijn van zes weken onbenut heeft laten verlopen, kan een andere erfgenaam verzoeken om een eigen voor bezwaar vatbare beschikking. Zeker indien de vererfde woning inmiddels is verkocht voor een prijs die lager ligt dan de WOZ-waarde, kan bezwaar zinvol zijn.

De WOZ-waarde geldt met ingang van 2010 als uitgangspunt bij de bepaling van de waarde van de vererfde woning. Vanaf 2012 mag de belastingplichtige – gezien de dalende woningmarkt – kiezen tussen de WOZ-waarde die geldt in het jaar van overlijden of in het daaropvolgende jaar.

Naar boven


2. Rechtspraak

WOZ-waarde winkelpand
De gemeente moet al in de bezwaarfase de huisnummers van de referentieobjecten aan belanghebbende verstrekken. In een bezwaar tegen de WOZ-waarde van een winkelpand had de gemeente – vanwege de privacy – geweigerd de huisnummers te verstrekken van de gebruikte referentieobjecten. Door deze anonimisering is belanghebbende niet in staat de waarde te controleren. In een beroepsfase ligt dit anders en zou de gemeente de rechter wel de volledige, niet-geanonimiseerde, gegevens moeten verstrekken. In tegenstelling tot de rechtbank geeft het hof (ECLI:NL:GHSHE:2014:1818) belanghebbende gelijk. Het is van essentieel belang om te weten om welk referentieobject het precies gaat. Zonder dit gegeven kan een belastingplichtige de door de gemeente verstrekte gegevens niet controleren.

Naar boven


3. Contact

Wilt u naar aanleiding van deze nieuwsflits meer informatie over (lokale) belastingen en de WOZ? Neemt u dan contact op met uw vaste aanspreekpunt binnen KPMG Meijburg & Co, met een van onderstaande contactpersonen of ga naar www.meijburg.nl.

Merijn Betjes
E.
 betjes.merijn@kpmg.nl
T. 020 656 14 72

Annemiek van Dijk
E. vandijk.annemiek@kpmg.nl
T. 020 656 12 46

Chris Oude Lohuis
E. oudelohuis.chris@kpmg.nl
T. 020 656 14 37