Op 10 september 2015 heeft de Tweede Kamer de nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland – inclusief het Caribische deel (dat wil zeggen: Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) – en Curaçao (hierna: BRNC) goedgekeurd. De BRNC bevat aanzienlijke wijzigingen ten opzichte van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (hierna: BRK), met overgangsregelingen op enkele belangrijke onderdelen. De regeling ligt nu voor goedkeuring bij de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de BRNC de BRK in de relatie tussen beide landen zal gaan vervangen vanaf 1 januari 2016. Daartoe is wel vereist dat de Eerste Kamer tijdig goedkeuring verleent, zodanig dat de BRNC voor 1 november 2015 in het Staatsblad komt.

Een memo op hoofdlijnen van de BRNC hebben wij in juni 2014 al gepubliceerd. In verband met enkele wijzigingen die in de Tweede Kamer zijn aangebracht merken wij nog het volgende op.

Corporate tiebreaker

Bij een dubbele vestigingsplaats van lichamen zal de woonplaats voor toepassing van de BRNC in onderling overleg tussen de beide landen worden vastgesteld. Daarbij zal ook het fiscale motief van de zetelverplaatsing worden getoetst. Verder zullen onder meer de plaats waar het seniormanagement wordt uitgeoefend, de plaats waar de bestuursvergaderingen plaatsvinden en de plaats waar het hoofdkantoor is gevestigd als relevante factoren worden meegenomen. De feitelijke leiding zal echter niet zonder meer doorslaggevend zijn. Mocht geen overeenstemming kunnen worden bereikt, dan kan op verzoek van het lichaam om arbitrage worden verzocht die voor beide landen bindend is. Voor bestaande situaties zal de woonplaats bij ongewijzigde feiten en omstandigheden niet wijzigen vergeleken met zoals deze is onder toepassing van de BRK.

Pensioenen

Bij particuliere pensioenen en lijfrenten mag de bronstaat straks maximaal 15% heffen over het brutobedrag van de uitkeringen indien deze een periodiek karakter hebben. Het bedrag van deze heffing is in de woonstaat in beginsel verrekenbaar. Dit geldt niet voor reeds ingegane particuliere pensioenen en lijfrenten van Nederlanders die al op Curaçao wonen: voor hen blijft uitsluitend de woonstaatheffing gelden. Deze overgangsregel zal ook gaan gelden voor omgekeerde gevallen waarin natuurlijke personen reeds inwoner waren van Nederland en het Curaçaose pensioen of de lijfrente reeds was ingegaan. De maximering geldt overigens niet in geval van afkoop.

De wijzigingen als gevolg van de invoering van de BRNC kunnen voor u aanleiding zijn om spoedig advies in te winnen over eventueel te nemen stappen. Onze belastingadviseurs zijn u daarbij vanzelfsprekend graag van dienst.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat