Op 7 april 2014 is er een geactualiseerd besluit gepubliceerd over de wijze van berekenen van het belastbare inkomen naar Nederlandse maatstaven van een werknemer die onder het sociale zekerheidsstelsel van een ander land valt. De aanleiding van dit besluit is de per 1 januari 2013 in werking getreden Wet Uniformering Loonbegrip. Sindsdien is de werkgever de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) verschuldigd en is de bijdrage van de werkgever niet langer belast. In dit besluit is bepaald dat nu ook de premie die de werkgever betaalt voor een buitenlandse ziektekostenverzekering niet langer moet worden belast.

In bredere zin geeft het besluit aan wanneer een werkgeversbijdrage voor de buitenlandse sociale verzekeringen als belast loon in Nederland moet worden meegenomen en wanneer een werknemersbijdrage in aftrek kan komen op het Nederlandse belaste loon. Verder wordt een opsomming gegeven van de gevolgen voor Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale verzekeringen.

Zorgverzekeringswet – buitenlandse ziektekostenverzekering

Op het moment dat een werknemer sociaal verzekerd is in het buitenland, moet worden beoordeeld of de buitenlandse wettelijke ziektekostenverzekering naar aard en strekking overeenkomt met de Nederlandse basisverzekering van de ZVW. Als de werkgever een zelfstandige verplichting heeft om bij te dragen aan de buitenlandse wettelijke ziektekostenregeling van de werknemer, is deze werkgeversbijdrage vanaf 2013 niet belast. Zodra de werkgever aan de werknemer echter een vergoeding geeft voor de buitenlandse wettelijke ziektekostenregeling die vergelijkbaar is met de basisverzekering van de ZVW, dan is deze vergoeding wel belast.

De werknemersbijdrage is niet aftrekbaar voor de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting.

Sociaal verzekerd in België

Voor werknemers die in België zijn verzekerd, geeft dit besluit een handvat hoe de Belgische RSZ-premie en de BBSZ-premie fiscaal in Nederland moeten worden behandeld: 73% van de RSZ-premie en van de BBSZ-premie kan in mindering worden gebracht op het loon; 27% van de RSZ-premie en de BBSZ-premie is niet aftrekbaar, omdat dit de premie voor geneeskundige verzorging betreft. De wijziging kan met terugwerkende kracht worden toegepast over de beloning over 2013 en zal in de meeste gevallen voordelig zijn voor werknemers met een belastbaar inkomen van minder dan € 150.000. Afhankelijk van de gezinssamenstelling kan het verschil tussen de € 800 en € 1.500 netto per jaar bedragen.

Sociaal verzekerd in Duitsland

Voor werknemers die in Duitsland sociaal verzekerd zijn, leidt het nieuwe besluit tot een beperkte wijziging in de fiscale behandeling van de premie voor de Unfallversicherung. Deze verzekering kent alleen een werkgeversbijdrage die is vrijgesteld. Voorheen was 50% van de werkgeversbijdrage belast.

Sociaal verzekerd in Luxemburg

Voor deze werknemers heeft het besluit geen gevolgen en blijft de fiscale behandeling van de Luxemburgse premies ongewijzigd.

Sociaal verzekerd in een ander land

Het besluit beperkt zich nog tot België, Duitsland en Luxemburg. Voor werknemers die sociaal verzekerd zijn in een ander land wachten we op de actualisering van het besluit van 26 oktober 2011. In dat besluit zal in detail voor een groot aantal landen worden aangegeven wat per 1 januari 2013 de fiscale behandeling is van de sociale zekerheidsbijdragen in die landen.