Op 12 april 2012 is een nieuw belastingverdrag ondertekend tussen Nederland en Duitsland (hierna: nieuw verdrag). In ons nieuwsbericht van april 2012 zijn wij ingegaan op een aantal belangrijke aspecten daarvan. In het memorandum hieronder geven wij een update van de laatste stand van zaken omtrent het nieuwe verdrag. Daarnaast hebben wij in de bijlage voor veelvoorkomende onderwerpen een overzicht opgenomen van de wijzigingen in het nieuwe verdrag ten opzichte van het huidige verdrag.

Instemming Eerste Kamer met nieuw verdrag

Het ratificatieproces heeft in Nederland langer geduurd dan verwacht, maar is nu vrijwel afgerond. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 19 mei 2015 met het voorstel ingestemd. Thans rest alleen nog de formele ratificatie, waarvan onze stellige verwachting is dat deze spoedig kan worden afgerond zodat het nieuwe verdrag met ingang van 1 januari 2016 van toepassing wordt. Dit nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag, dat nog uit 1959 stamt. Het wijkt op onderdelen af van het huidige verdrag en kan belangrijke veranderingen brengen in de belastingheffing over uw inkomen of vermogen.

Redenen voor langdurig goedkeuringsproces

Duitsland heeft het nieuwe verdrag al eerder goedgekeurd. In Nederland werd het in april 2013 ter goedkeuring aangeboden aan het parlement. Lange tijd was toen de verwachting dat het verdrag per 1 januari 2014 en daarna per 1 januari 2015 in werking zou treden. De behandeling heeft vervolgens echter meerdere malen stilgelegen. De oorzaak hiervan was dat Nederland een aantal specifieke veranderingen in de belastingheffing als gevolg van het nieuwe belastingverdrag achteraf als ongewenst zag en deze tijdelijk dan wel geheel heeft aangepast. Hierbij is een overgangsregeling geïntroduceerd voor gepensioneerden die inwoner zijn van Duitsland en voor hun Nederlandse pensioen onder het nieuwe verdrag belastingplichtig worden in Nederland. Daarnaast is een wijzigingsprotocol tussen Nederland en Duitsland onderhandeld met als doel ervoor te zorgen dat belastingheffing over het salaris in verband met de uitoefening van een dienstbetrekking aan boord van een schip of luchtvaartuig in het internationale verkeer belast blijft in het land waar de scheeps- of luchtvaartonderneming haar werkelijke leiding heeft.

Mogelijkheid om nieuw verdrag met een jaar uit te stellen

Opgemerkt wordt dat het nieuwe verdrag voorziet in de mogelijkheid om de toepassing met een jaar uit te stellen, dus tot 1 januari 2017. Deze mogelijkheid bestaat voor personen die onder het nieuwe verdrag in een nadeliger fiscale positie komen dan nu het geval is onder het huidige verdrag.

Impact van het nieuwe verdrag op uw situatie

Aangezien het nieuwe belastingverdrag naar verwachting vanaf 1 januari 2016 van toepassing zal zijn, is het van belang te beoordelen welke wijzigingen in uw belastingheffing kunnen optreden zodat waar nodig nog actie kan worden ondernomen. Het nieuwe verdrag bevat veel detailregelingen die niet in dit memorandum en dat van april 2012 zijn beschreven. Uw contactpersoon bij Meijburg & Co adviseert u graag over de mogelijke gevolgen van het nieuwe verdrag op uw specifieke situatie.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat