Met ingang van 1 januari 2014 worden de fiscale faciliteiten voor pensioenopbouw versoberd. Het is noodzakelijk om alle pensioenovereenkomsten te checken op fiscale aanvaardbaarheid en indien nodig ook aan te passen. Dit moet gebeuren voor 1 januari 2014, anders kunnen er forse sancties worden opgelegd. De versobering van de pensioenopbouw is het gevolg van de op 1 januari 2013 in werking getreden Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Een ander gevolg is dat vanaf 2013 de AOW-leeftijd jaarlijks met één, twee of drie maanden wordt verhoogd. Hiervoor hoeft in de pensioenovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers in principe niets te worden veranderd, maar het is wel zinvol om de arbeidscontracten aan te passen.


Wijzigingen met ingang van 2014

De pensioenrichtleeftijd stijgt in 2014 van 65 jaar naar 67 jaar. Daarna wordt de pensioenrichtleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Het maximale opbouwpercentage voor een eindloonregeling gaat in 2014 naar beneden van 2% naar 1,9%. Bij middelloon gebeurt hetzelfde, het percentage daalt van 2,25% naar 2,15%.


De pensioenovereenkomsten moeten tijdig worden aangepast

Waarom is dit zo belangrijk? Als het pensioen fiscaal bovenmatig of onzuiver wordt (dus niet meer voldoet aan de Wet op de loonbelasting), dan is de gehele pensioenaanspraak progressief belast. Bovendien wordt nog 20% revisierente geheven. Dat betekent potentieel een heffing van 72% over de waarde in het economisch verkeer van het gehele pensioen.


Werkgevers

Voor de werkgever is het van belang te weten dat een enkele werknemer die ook maar een euro te veel opbouwt aan pensioen, de hele pensioenregeling onzuiver kan maken (ook voor alle overige werknemers).


Dga’s met pensioen in eigen beheer

Voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is het belangrijk te weten dat het bedrag dat op de balans staat als voorziening pensioenverplichtingen door alle beperkingen die fiscaal worden gesteld aan opbouw in eigen beheer vaak ver achterblijft bij de commerciële waarde van de pensioenaanspraken.
En juist over de commerciële waarde van de pensioenaanspraken moet volgens de toepasselijke wet- en regelgeving worden afgerekend met de Belastingdienst als de pensioenovereenkomst niet tijdig is aangepast! Alle reden dus om dit tijdig en goed te regelen.

Een 'quick scan', een aanpassing of een fiattering halen bij de fiscus? Daarbij is KPMG Meijburg & Co u desgewenst uiteraard graag van dienst.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat