De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft op 21 juni 2016 bericht dat Japanners vanaf 1 oktober 2016 niet langer vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt hebben. Dit is een opvallende ontwikkeling, omdat Japanners de afgelopen twee jaar juist vrijgesteld waren van de verplichting om over een tewerkstellingsvergunning (TWV) te beschikken.

Op grond van een uitspraak van 24 december 2014 van de Raad van State over het handelsverdrag tussen Nederland en Japan volgt dat Japanse burgers voor wat betreft hun rechten om in Nederland te werken, te verblijven en zelfs te wonen gelijk moeten worden behandeld als Zwitsers. Op basis van het Nederlands-Zwitsers Tractaat golden voor Zwitsers al geen beperkingen om in Nederland te mogen werken. Dit was de reden dat Japanners sinds vorig jaar ook niet langer een TWV nodig hadden om in Nederland te mogen werken.

De IND heeft nu echter het beleid ten aanzien van Japanse burgers aangepast naar aanleiding van een interpretatieve verklaring die is opgesteld bij het Nederlands-Zwitsers Tractaat. Beide landen verklaren hierin dat het verblijf, de vestiging en de toegang tot de arbeidsmarkt van beide landen op basis van het Tractaat onderworpen is aan nationale wetgeving. Deze verklaring is op 20 juni 2016 gepubliceerd in het Tractatenblad. Nu Zwitsers geen vrije toegang meer hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt op grond van het Tractaat, vervalt daarmee ook het afgeleide recht hierop voor Japanners. Zij hebben dus weer een TWV nodig om arbeid in Nederland te mogen verrichten.

Overgangsperiode

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft ingestemd met een overgangsperiode en voert de tewerkstellingsvergunningsplicht weer in vanaf 1 oktober 2016.

Tijdens de overgangsperiode geldt dat Japanners die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning met de arbeidsmarktaantekening ‘Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’, deze vergunning mogen behouden zolang deze nog geldig is. Bij een verlenging of een nieuwe aanvraag verblijfsvergunning ingediend op of na 1 oktober 2016 geldt echter in principe toetsing aan de Wet arbeid vreemdelingen.

Hoewel het erop lijkt dat deze beleidswijziging zal worden doorgevoerd, zullen wij de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend volgen. In de tussentijd kunt u bij ons immigratieteam terecht met al uw vragen over dit onderwerp.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat