Het salariscriterium voor kennismigranten is opgenomen in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Hierin is ook bepaald dat de hoogte van het salaris bij ministeriële regeling jaarlijks met ingang van 1 januari wordt gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao‑lonen gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De volgende brutomaandbedragen gelden per 1 januari 2017:

 • Kennismigranten vanaf 30 jaar           € 4.324       exclusief vakantiebijslag
 • Kennismigranten jonger dan 30 jaar   € 3.170       exclusief vakantiebijslag
 • In Nederland afgestudeerden              € 2.272       exclusief vakantiebijslag

Bij de beoordeling van het looncriterium wordt uitsluitend betekenis toegekend aan het loon in geld. Het gaat daarbij om het vaste contractueel overeengekomen en in geld vastgestelde brutoloon, waartoe niet wordt gerekend de door de werkgever te betalen vakantiebijslag. De waarde van niet in geld uitgekeerd loon en de waarde van onzekere loonbestanddelen als overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen worden niet meegeteld. Wel mogen onkostenvergoedingen worden meegerekend mits deze elke maand giraal worden overgemaakt op een bankrekening die op naam is gesteld van de kennismigrant.

Een vaste toeslag zoals een dertiende maand of vaste eindejaarsuitkering die contractueel is vastgelegd mag alleen bij het brutoloon worden meegeteld als deze ook daadwerkelijk maandelijks aan de kennismigrant wordt uitbetaald.

Verder moet het loon ten minste maandelijks en giraal aan de kennismigrant worden uitbetaald op een bankrekening die op naam van de werknemer staat. Loonstroken moeten bij een eventuele inspectie meteen ter inzage kunnen worden overlegd.

Voor aanvragen die nog voor 1 januari 2017 zijn ingediend geldt het salariscriterium van 2016. Ook in situaties waarbij de aanvraag Toegang en Verblijf (TEV) is ingediend voor 1 januari 2017 maar waarbij de kennismigrant pas in 2017 Nederland inreist, geldt het oude criterium.

Het salariscriterium is behalve voor de kennismigrantenprocedure ook van toepassing op aanvragen die worden ingediend voor een verblijfsvergunning voor “overplaatsing binnen een onderneming” onder de EU ICT richtlijn waarover wij u eerder dit jaar informeerden.

Daarnaast geldt het salariscriterium teven voor de volgende typen aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning:

 1. Kennismigrant kort verblijf
  Deze regeling is beperkt tot concernmedewerkers in een sleutel- of specialistenpositie die in dienst zijn bij een ‘erkend referent’ en die binnen een periode van 6 maanden maximaal 90 dagen in Nederland werkzaam zijn.
 2. Aanvraag in het kader van een overplaatsing binnen concernverband
  Er zijn speciale categorieën voor sleutelposities, overdracht van kennis en trainees. Op de eerste twee categorieën is het salariscriterium van een kennismigrant van 30 jaar of ouder van toepassing. Bij de trainees geldt het verlaagde criterium voor personen jonger dan 30 jaar.
 3. Kennismigrant woonachtig in andere EU-lidstaat maar wel werkzaam in Nederland
  Deze regeling is vooral aantrekkelijk voor werkgevers in de grensstreek, die op grond hiervan kennismigranten in dienst kunnen nemen terwijl deze niet in Nederland wonen.

Naast de wijziging van het salariscriterium volgt op 1 januari 2017 ook een verhoging van het legesbedrag dat door de Immigratie- en Naturalisatiedienst in rekening wordt gebracht. Naar verwachting zijn de nieuwe legesbedragen daarom:

 • Kennismigrant, nieuwe aanvraag:              € 926 (was € 881)
 • Kennismigrant, verlenging                          € 396 (was € 389)
 • Gezinslid, nieuwe aanvraag of verlenging  € 237 (was € 233)

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, zijn wij u vanzelfsprekend graag van dienst.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat