Op 17 juni 2016 is een besluit gepubliceerd waardoor (een deel van) de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking treedt. Op deze manier implementeert Nederland Europese richtlijnen om arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers vast te leggen en te eerbiedigen. Deze wet brengt bepaalde verplichtingen met zich voor dienstverrichters die actief zijn in Nederland.

In februari 2016 hebben wij u geïnformeerd over het toenmalige wetsvoorstel. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons eerdere bericht op de website. Hieronder beschrijven wij op hoofdlijnen wat de inwerkingtreding concreet betekent.

Verplichtingen per 18 juni 2016

Vanaf 18 juni 2016 zijn regels van toepassing met betrekking tot de eerbiediging van de harde kern van arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers. Deze regels zien bijvoorbeeld op maximale werkperioden, het aantal betaalde vakantiedagen en gezondheid op het werk. Tevens moet een contactpersoon worden aangewezen die beschikbaar is om vragen te beantwoorden over de dienstverrichting in Nederland en tot slot geldt een documentatieplicht voor dienstverrichters die actief zijn in Nederland.

Wijziging vanaf 1 juli 2016

In de Wet werk en zekerheid zijn aanpassingen gemaakt met betrekking tot de ketenbepaling (waarin wordt bepaald wanneer recht op een vast contract ontstaat) in relatie tot seizoensarbeid. Deze wijzigingen treden met ingang van 1 juli 2016 in werking. Indien werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn, kan de tussenpoos van ten hoogste zes maanden bij cao worden teruggebracht naar ten minste drie maanden. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden.

Verplichtingen in de toekomst

De wet bevat een meldingsplicht voor bepaalde buitenlandse ondernemingen en zelfstandigen die in Nederland diensten komen verrichten. Hierdoor kan worden gecontroleerd of werknemers de minimale arbeidsvoorwaarden krijgen waar ze recht op hebben. De dienstontvanger moet controleren of deze melding ook daadwerkelijk is gedaan en verifiëren of de personen die de diensten komen verrichten overeenkomen met de bij de melding opgegeven personen. Deze meldingsplicht treedt op dit moment echter nog niet in werking, omdat het digitale meldingssysteem nog in ontwikkeling is.