Op 6 januari 2014 treedt de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) in werking. Met de inwerkingtreding van de Wet BRP vervalt het sofinummer definitief en wordt de registratie van niet-ingezetenen mogelijk gemaakt door de invoering van RNI. Tevens krijgen gemeenten de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen en worden de procedures rondom de aangifte van vertrek gewijzigd. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de manier waarop KPMG Meijburg Expatriate Services werkgevers kan assisteren, bijvoorbeeld doordat ingekomen werknemers zich persoonlijk zullen moeten inschrijven bij een RNI-loket.

Ingezetenen en niet-ingezetenen

Iemand die voor een periode van vier maanden of langer in Nederland woont, wordt ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Dit noemen we ingezetenen. Alle overige wereldburgers zijn niet-ingezetenen. Dit zijn dus personen die niet, of korter dan vier maanden, in Nederland wonen. Zij worden niet in de GBA ingeschreven.

Eén centrale registratie: de RNI

Niet-ingezetenen kunnen wel een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Bijvoorbeeld mensen die tijdelijk in Nederland wonen of werken. Of mensen die in Nederland hebben gewoond en die nu in het buitenland wonen en bijvoorbeeld nog een pensioen genieten. Overheidsinstellingen houden nu elk hun eigen registratie bij van niet-ingezetenen met wie zij te maken hebben. In de RNI worden straks alle gegevens centraal en op dezelfde manier vastgelegd.

Hoe komt iemand in de RNI?

Een niet-ingezetene kan op verschillende manieren in de RNI worden opgenomen:

  • Iemand kan zich als niet-ingezetene inschrijven bij een RNI-loket. Als is vastgesteld dat de persoon niet voor inschrijving als ingezetene in de GBA in aanmerking komt, zal de persoon in de RNI worden opgenomen.
  • Een overheidsorganisatie als de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die met een persoon een relatie onderhoudt, kan deze persoon in de RNI laten inschrijven.
  • Wanneer een ingezetene emigreert, gaat zijn inschrijving in de GBA over in een inschrijving in de RNI.
  • Eenmalig, namelijk bij de introductie van de RNI, worden alle personen die al als niet-ingezetene staan geregistreerd bij Belastingdienst, SVB, UWV of CVZ opgenomen in de RNI.

Livegang RNI

Er zijn achttien Nederlandse gemeenten aangewezen waar een RNI-loket wordt ingericht:

Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen/Eemshaven, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle.

Naar verwachting zullen op 6 januari 2014, als de Wet BRP in werking treedt, ook de meeste RNI-loketten in gebruik worden genomen. Deze datum is onder voorbehoud.

Het verkrijgen van een burgerservicenummer (BSN) via inschrijving in de RNI

Vanaf 6 januari 2014 zal de Belastingdienst geen sofinummers meer uitgeven. Dit betekent dat alleen nog bij een persoonlijk bezoek aan een RNI-loket een BSN kan worden verkregen.

De voorwaarden om te worden ingeschreven in de RNI zijn dat de persoon zich deugdelijk kan identificeren en er een woonadres (buiten Nederland) kan worden verstrekt.

Op dit moment is nog niet bekend of aan het RNI-loket ook de arbeidsgerechtigdheid van iemand wordt getoetst; het zou dus kunnen dat de eis wordt gesteld om ook een tewerkstellingsvergunning te overleggen indien iemand deze nodig heeft om in Nederland te mogen werken.

Andere mogelijkheden?

De Wet BRP biedt Belastingdienst, SVB, UWV en CVZ de mogelijkheid om op hun verzoek een niet-ingezetene op te nemen in de RNI en hiermee dus ook het BSN uit te geven. Maar hieraan zijn voor deze partijen administratieve verplichtingen verbonden.

Het is op dit moment nog niet duidelijk in hoeverre deze instanties bereid zijn om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Bijvoorbeeld door voor een aantal doelgroepen de inschrijving in de RNI te faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan de Belastingdienst als het gaat om buitenlandse commissarissen en bestuurders.

Gevolgen voor de sofinummeraanvraagprocedures via KPMG Meijburg Expatriate Services

Het is per direct onmogelijk om nog langer gebruik te maken van de werkwijze om KPMG Meijburg Expatriate Services (hierna: KPMG) personen namens de Belastingdienst te laten identificeren ten behoeve van een aanvraag voor een sofinummer. Wel kan er nog gebruik worden gemaakt van de speciale regeling van het geheel schriftelijk aanvragen van sofinummers voor bestuurders en commissarissen. Het is de verwachting dat deze laatste regeling ook na 6 januari 2014 gecontinueerd zal worden. Hoe de regeling in de praktijk dan precies gaat werken is echter nog onduidelijk.

Over de exacte invulling van de nieuwe procedure en de werkwijze van de RNI-loketten verwachten we in de komende periode meer duidelijkheid te krijgen.

Het is goed om te weten dat KPMG in ieder geval kan assisteren bij de RNI-inschrijving. Daarbij valt te denken aan het maken van een afspraak, het verstrekken van informatie over de benodigde stukken en eventueel persoonlijke begeleiding naar het RNI-loket.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat