Op 3 september 2015 heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) uitspraak gedaan in de zaak „Fast Bunkering Klaipėda” UAB (hierna: FBK). In deze zaak staat de vraag centraal of de levering van brandstof aan boord van zeeschepen belast is tegen het btw-nultarief als deze via in eigen naam handelende tussenpersonen zijn verkocht en gefactureerd. Het HvJ oordeelt in de zaak FBK dat het btw-nultarief onder specifieke omstandigheden van toepassing kan zijn op deze levering.

In Nederland geldt dat het btw-nultarief bij levering van brandstof voor gebruik in zeeschepen enkel in de laatste schakel kan worden toegepast. De laatste schakel betreft de (juridische) levering aan de exploitant van het zeeschip. Leveringen in eerdere schakels zijn belast met het algemene tarief van 21%. Deze praktijk is in lijn met een eerdere beslissing van het HvJ in de zaak Velker International Oil Company.

Op basis van de zaak FBK kan het btw-nultarief in specifieke situaties toch worden toegepast. Dit kan het geval zijn wanneer de brandstof rechtstreeks in de tanks van de zeeschepen wordt gepompt. Het HvJ concludeert hieruit dat de macht om over de geleverde hoeveelheden te beschikken reeds vanaf dat moment aan de exploitanten van de schepen is overgedragen, terwijl de vaststelling van de geleverde hoeveelheid en facturering aan de tussenpersoon pas daarna plaatsvindt. Onder dergelijke omstandigheden kan volgens het HvJ sprake zijn van een rechtstreekse btw-levering aan de scheepsexploitanten. Op deze levering kan het btw-nultarief van toepassing zijn.

Het is naar onze mening van belang om naar aanleiding van de zaak FBK, de btw-behandeling van bunkertransacties opnieuw te beoordelen. Het hangt af van de omstandigheden van het geval of sprake is van een btw-levering en of het btw-nultarief kan worden toegepast. Bestaande afspraken met de belastingdienst die zien op de toepassing van het btw-nultarief in eerdere (juridische) schakels zullen naar onze mening moeten worden geactualiseerd. De uitkomst van de zaak FBK kan – meer algemeen – effect hebben op de (juridische) opeenvolgende leveringen tussen meerdere partijen waarbij feitelijke beschikkingsmacht niet aan elke volgende schakel wordt overgedragen.

Vanzelfsprekend kunnen de Indirect Tax adviseurs van Meijburg & Co u helpen bij het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen van deze uitspraak. Neemt u gerust contact op met een van hen of met uw gebruikelijke adviseur van Meijburg & Co.