Nederland en Curaçao hebben op 12 december 2013 overeenstemming bereikt over een nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen beide landen (hierna: BRNC). Dit blijkt uit een mededeling van het Nederlandse Ministerie van Financiën. Het is de bedoeling dat de BRNC – na parlementaire goedkeuring – vanaf 1 januari 2015 de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) in de relatie tussen Curaçao en Nederland zal vervangen.

De tekst van de BRNC is nog niet bekend gemaakt. Wel is er een overzicht op hoofdlijnen gepubliceerd, waarop hierna nader zal worden ingegaan. Daarnaast gaan we in op een belangrijke toezegging die het Ministerie – net als in voorgaande jaren – heeft gedaan over de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting over dividenden uit en vermogenswinsten op een aanmerkelijkbelangpakket onder de algemene anti-misbruikbepaling van de huidige BRK: deze heffing zal ook in 2014 achterwege blijven.

De huidige BRK blijft in beginsel vooralsnog van kracht in de verhoudingen met Aruba en Sint-Maarten. Wel bereidt Nederland ook met deze landen een nieuwe belastingregeling voor.

Overzicht op hoofdlijnen

De belangrijkste wijzigingen onder de BRNC in vergelijking met de BRK zijn de volgende:

Dividenden
De volgende maximum bronheffingspercentages zijn voorzien:

  • 0% voor dividenden uit deelnemingen gehouden door actieve vennootschappen, waarbij tevens een zogenoemde limitation-on-benefitsbepaling – waarvan de tekst nog niet bekend is – een belangrijke rol zal spelen. Van een deelneming is vermoedelijk sprake bij een bezit van 10% of meer van het aandelenkapitaal. Wat precies moet worden verstaan onder actieve vennootschappen is nog niet nader toegelicht. Er zal dus moeten worden afgewacht welke concrete eisen zullen worden gesteld.
  • 5% voor dividenden bij bestaande gevallen waarin de houdstervennootschap die is gevestigd in Curaçao niet actief is en een Nederlandse deelneming van ten minste 25% houdt. Deze overgangsregeling betekent dat Nederland vanaf 2015 tot en met 2019 niet meer dan 5% dividendbelasting mag heffen. Nog niet bekend is op welk tijdstip de structuur moet bestaan.
  • 15% in overige gevallen. Het nationaal tarief in Nederland is 15% en op Curaçao wordt geen dividendbelasting geheven.

Het 8,3%-tarief zal vanaf 2015 dus niet meer gelden.

Aanmerkelijkbelangwinsten
Er wordt voorzien in een recht op heffing door de bronstaat op dividenden alsmede op vervreemdingswinsten over voor het tijdstip van emigratie naar het andere land in het bronland opgebouwde aanmerkelijkbelangwinsten.

Antimisbruik
Onduidelijk is nog in hoeverre de antimisbruikbepalingen in de huidige BRK blijven bestaan in de BRNC.

Wel heeft Nederland aan Curaçao toegezegd om in 2014 niet de Nederlandse vennootschapsbelasting te heffen over dividenden uit aandelen en over winsten behaald met de overdracht van aandelen ingeval sprake is van een niet tot een ondernemingsvermogen behorend aanmerkelijkbelangpakket. Heffing op basis van Nederlands nationaal recht zou anders aan de orde kunnen komen indien een van de voornaamste doelen van de structuur het ontgaan van inkomsten- of dividendbelasting bij een ander is. Deze toezegging is vooral van belang voor Curaçaose passieve houdstermaatschappijen met een belang van 5% of meer in een Nederlandse dochtermaatschappij.

Pensioenen
Voor niet-overheidspensioenen mag de bronstaat straks 15% heffen, die in de woonstaat in beginsel verrekenbaar is. Dit geldt niet voor reeds ingegane pensioenen van Nederlanders die al op Curaçao wonen: voor hen blijft uitsluitend de woonstaatheffing gelden.

Hybride entiteiten
Er komt een regeling gericht op zogenoemde hybride entiteiten. De tekst daarvan is nog niet bekend. Normaal gesproken zijn dit soort regelingen gericht op situaties waarin inkomen, winst of voordelen worden verkregen door personen die als transparant worden aangemerkt door een van de staten. Deze bepaling zal waarschijnlijk bedoeld zijn om vooral situaties aan te pakken waarin via hybride entiteiten ‘double dips’ worden gecreëerd.

Vaste inrichting – ‘dienstverlenings-v.i.’
De bronstaat krijgt een heffingsrecht voor beloningen voor het verrichten van diensten langer dan 183 dagen. Dit zal worden vormgegeven door de zogenoemde dienstverlenings-v.i. op te nemen in de definitie van het begrip vaste inrichting. Een dienstverlenings-v.i. kan ontstaan wanneer een (natuurlijk) persoon uit de ene staat (woonstaat) diensten verricht in de andere staat (bronstaat).

Schenk- en erfbelasting
Gedurende de eerste vijf jaar na emigratie mag de voormalige woonstaat van de erflater of schenker heffen onder verrekening van de schenk- en erfbelasting van de nieuwe woonstaat. De precieze uitwerking is nog niet bekend.

Varia
Er wordt een mogelijkheid van (verplichte) arbitrage in de regeling voor onderling overleg opgenomen. Voorts zullen Nederland en Curaçao (automatisch) inlichtingen uitwisselen conform de internationale standaard.

De hier besproken wijzigingen kunnen voor u aanleiding zijn om spoedig advies in te winnen over eventueel te nemen stappen. Onze belastingadviseurs zijn u daarbij vanzelfsprekend graag van dienst.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat