Op 9 februari 2018 hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën in een gezamenlijke brief de voorzitter van de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (‘Wet DBA’). Hierin schrijven zij dat de handhaving van deze wet verder wordt opgeschort tot 1 januari 2020. 

Tijdpad tot 2020

Het komen tot nieuwe regelgeving voor de arbeidsmarkt zoals overeengekomen in het regeerakkoord is een complex proces, dat aanpassingen vergt in het arbeidsrecht, fiscale recht en het socialezekerheidsrecht. Het kabinet streeft ernaar in de eerste helft van 2019 een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden. 

Uitbreiding van het begrip ‘kwaadwillenden’ met ingang van 1 juli 2018

Tot 1 juli 2018 is de handhaving opgeschort met uitzondering van de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid. Dat zijn situaties waarbij partijen evident buiten het wettelijk kader treden. 

Met ingang van 1 juli 2018 wordt ook gehandhaafd bij andere kwaadwillenden die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan. Dit betekent dat de Belastingdienst kan handhaven indien hij alle drie de volgende criteria kan bewijzen:

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid. 

De Belastingdienst zal de handhaving uitvoeren in het kader van de reguliere controles loonheffingen. 

Wat betekent dit voor de praktijk?

Omdat met ingang van 1 juli 2018 de toepassing van het begrip ‘kwaadwillenden’ wordt uitgebreid, zal in de praktijk onzekerheid ontstaan over welke situaties wel en welke niet onder de verruimde toepassing zullen vallen. Als opdrachtgever blijft het derhalve van belang om te (blijven) monitoren dat gecontracteerde opdrachtnemers daadwerkelijk vrij zijn in de uitvoering van hun werkzaamheden. Voorts is van belang dat opdrachtnemers deze werkzaamheden verrichten op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. 

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat