Op 18 november 2016 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën in de ‘Tweede voortgangsrapportage DBA’ aan de Tweede Kamer laten weten dat er onrust en onzekerheid is over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA), die zo snel mogelijk moet worden weggenomen.

Hoe neemt de staatssecretaris de onzekerheid weg?

De implementatietermijn wordt verlengd van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018. Concreet houdt dit in dat handhaving van de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018, zodat de knelpunten kunnen worden opgelost. De Wet DBA wordt wel gehandhaafd in een situatie van ‘evidente kwaadwillendheid’.

Welke maatregelen neemt de staatssecretaris verder?

  • De begrippen ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’ zullen in de komende periode worden herijkt. Zolang deze herijking gaande is, maar in ieder geval tot 1 januari 2018, zal de Belastingdienst niet handhavend optreden en zullen geen boetes of naheffingen worden opgelegd. De Belastingdienst heeft hierbij een coachende rol.
  • Ook gaat men onderzoeken hoe het onderscheid tussen ‘ondernemerschap’ en ‘dienstbetrekking’ beter kan aansluiten bij de praktijk.
  • Voor de groep ‘evident kwaadwillenden’ zal de Belastingdienst met ingang van 1 mei 2017 repressief handhavend optreden.
  • Het systeem van de modelovereenkomsten zal worden doorontwikkeld. Er komen een beleidsbesluit en een ‘bijsluiter’ voor de algemene modelovereenkomsten om duidelijk te maken in welke situaties deze overeenkomsten kunnen worden toegepast.
  • De minister van Sociale Zaken staat open voor verzoeken om de ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid in sectoren te verruimen. Genoemd worden de omroep, de media en de kunst- en cultuursector.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Met deze brief aan de Tweede Kamer heeft ook de staatssecretaris vastgesteld dat de Wet DBA onbedoelde gevolgen voor de arbeidsmarkt heeft. Met zijn tegemoetkoming wordt de implementatietermijn verlengd. Dit betekent nadrukkelijk niet dat de Wet DBA buiten werking is gesteld: er wordt slechts een langere gewenningsperiode gegeven. Het blijft derhalve zaak om als opdrachtgever met de opdrachtnemer te streven naar een overeenkomst die past in het kader van de regels van de Wet DBA.

Klik hier om het memorandum te openen in pdf-formaat