De Europese Commissie heeft haar standpunt ingebracht in de thans bij het Europese Hof van Justitie (HvJ) lopende zaak over de houdbaarheid van het zogenoemde 150-kilometercriterium bij de 30%-regeling. Op grond van de 30%-regeling kan aan vanuit het buitenland ingekomen werknemers met een specifieke deskundigheid die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt, onder voorwaarden 30% van het loon worden uitbetaald als een onbelaste vergoeding.

Sinds 1 januari 2012 geldt de 30%-regeling echter niet meer voor ingekomen werknemers die in meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang van de tewerkstelling in Nederland op een afstand van minder dan 150 kilometer van de Nederlandse grens woonachtig waren. De Europese Commissie is van mening dat de 150-kilometergrens een verboden belemmering van het vrije verkeer van werknemers vormt. De Commissie acht deze voorwaarde buitenproportioneel. Zij is voorstander van een minder vergaande maatregel, zoals het stellen van een criterium op basis van de afstand tussen woon- en werkplaats.

Voor de volledigheid merken wij op dat de Europese Commissie haar standpunt kenbaar kan maken en in kan brengen in bij het HvJ lopende procedures. Het standpunt van de Europese Commissie heeft echter geen rechtskracht en het HvJ is derhalve dan ook niet gehouden dit standpunt te volgen. Het is afwachten hoe zwaar het HvJ de mening van de Europese Commissie zal meewegen bij de behandeling van de lopende procedures.