De Hoge Raad heeft op 11 oktober 2013 beslist dat het verzorgen van uitbetalingen en inningen voor hypotheekverstrekkers btw-belast is

  1. Achtergrond

Belanghebbende verleent diensten aan hypotheekverstrekkers. De dienstverlening bestaat  uit een “A-dienst” en een ”B-dienst”.

De A-dienst omvat het ter beschikking stellen van een IT-systeem aan hypotheekverstrekkers om hypotheekaanvragen mee te beoordelen en om offertes mee uit te brengen.

De B-dienst bestaat uit het uitbetalen van de leningen, uit het berekenen en innen van de maandelijks verschuldigde rente, aflossing en verzekeringspremie, alsmede uit administratieve werkzaamheden.

Belanghebbende meende dat de A-dienst en de B-dienst zijn vrijgesteld van btw. De belastingdienst deelde deze mening niet.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in 2011 beslist dat de A-dienst is belast. Ten aanzien van de B-dienst oordeelde het Hof dat een btw-vrijstelling van toepassing is. Het Hof verwees daarbij zowel naar de btw-vrijstelling voor “handelingen inzake overmakingen en dergelijke […] en schuldvorderingen” als naar de zogenoemde bankenresolutie. De bankenresolutie voorziet in een btw-vrijstelling voor “normale incasso andere dan invorderingen (kwade posten)”.

  1. Het oordeel van de Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad is de B-dienst belast. De Hoge Raad meent namelijk dat de B-dienst moet worden aangemerkt als “het beheer van krediet”.

Op grond van de Europese Btw-richtlijn is alleen “het beheer van krediet door degene die het krediet heeft verleend’ vrijgesteld van btw. Opvallend is dat de Nederlandse Wet op de omzetbelasting, in tegenstelling tot de Btw-richtlijn, geen specifieke bepaling voor “kredietbeheer” bevat. De Hoge Raad meent evenwel dat de Wet op de omzetbelasting “richtlijnconform” moet worden uitgelegd. Die richtlijnconforme uitleg brengt met zich dat belanghebbende geen btw-vrijstelling kan toepassen. Belanghebbende is immers niet degene die de hypotheekleningen c.q. het krediet heeft verstrekt.

Daarnaast is de Hoge Raad van mening dat de B-dienst niet kan worden aangemerkt als “normale incasso” in de zin van de bankenresolutie. De Hoge Raad gaat daarbij helaas niet in op de overige in de bankenresolutie genoemde vrijstellingen, waaronder de vrijstellingen voor “behandelingskosten en begeleidingskosten bij krediet”.

Ten aanzien van de A-dienst deelt de Hoge Raad de mening van het Gerechtshof Amsterdam. De A-dienst was en blijft btw-belast.

  1. Gevolgen

Na het – positieve – oordeel van het Gerechtshof Amsterdam in 2011 zal het oordeel van de Hoge Raad als teleurstellend worden ervaren. Zo zullen afnemers van de dienstverlening van belanghebbende te maken krijgen met btw-heffing over de B-dienst. Het oordeel van de Hoge Raad is niet alleen relevant voor partijen die betrokken zijn bij het (uitbesteed) beheer van hypothecaire leningen. Het oordeel van de Hoge Raad is ook van belang voor partijen die het beheer van (gesecuritiseerde) leningen, incassodiensten, betaaldiensten en dergelijke (deels) uitbesteden. De overeenkomsten waarin uitbestede diensten zijn omschreven bevatten doorgaans een veelheid van uiteenlopende werkzaamheden, met zowel btw-vrijgestelde als btw-belaste elementen. Partijen die dergelijke overeenkomsten hebben gesloten doen er goed aan deze te beoordelen in het licht van het oordeel van de Hoge Raad.

Het oordeel van de Hoge Raad brengt niet met zich dat uitbesteding van betaal- en inningsdiensten in alle gevallen tot btw-heffing moet leiden. Wel wordt met het oordeel van de Hoge Raad geïllustreerd dat het van groot belang blijft om bij (een overweging tot) uitbesteding op tijd aandacht aan de btw te besteden.

Uiteraard kunnen de adviseurs van de Indirect Tax Financial Services Group van KPMG Meijburg & Co u helpen bij het in kaart brengen van de gevolgen van het oordeel van de Hoge Raad. Zij kunnen u ook adviseren hoe u kunt omgaan met en anticiperen op wijzigingen in btw- regelgeving, beleid en jurisprudentie. Zij hebben daar uitgebreide ervaring mee. Neemt u gerust contact op met een van hen of uw gebruikelijke adviseur.

De in deze publicatie opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van deze publicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.