Het gerechtshof Amsterdam heeft op 25 september 2014 een uitspraak gedaan waarin een iPad niet als computer maar als communicatiemiddel moet worden aangemerkt. Voor de inhouding en afdracht van loonheffingen is het verschil tussen een communicatiemiddel en een computer relevant, omdat bij een communicatiemiddel het zogenoemde lage zakelijkheidscriterium (10%) wordt gehanteerd, terwijl bij een computer het ‘hoge zakelijkheidscriterium’ (90%) wordt gehanteerd. De uitspraak heeft tot gevolg dat een iPad onder het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen (sinds 2011 is dit overgangsrecht) zonder inhouding van loonheffingen kan worden vergoed of verstrekt aan medewerkers voor wie het zakelijk gebruik van de iPad van meer dan bijkomstig belang is (meer dan 10%).

De overwegingen van Gerechtshof Amsterdam

iPads hebben naar hun gebruiksmogelijkheden zowel elementen van een communicatiemiddel als van een computer. Op basis van de wet moet echter een keuze worden gemaakt tussen de kwalificatie als communicatiemiddel of als computer. Het hof komt tot de conclusie dat het beeldscherm en de invoermogelijkheden van een iPad door het touchscreen te beperkt zijn voor langdurig gebruik als computer. Deze beperkingen spelen niet of nauwelijks bij het gebruik ten behoeve van communicatie. Daarom wordt een iPad aangemerkt als een communicatiemiddel.

Gevolgen

Overgangsrecht
De uitspraak van Gerechtshof Amsterdam heeft betrekking op de wettekst zoals deze gold in het jaar 2010. Die wettekst is op dit moment opgenomen in het overgangsrecht voor inhoudingsplichtigen die de werkkostenregeling niet toepassen. De uitspraak is dus van belang als het overgangsrecht wordt toegepast.

Werkkostenregeling van 2011 tot en met 2014
Omdat op basis van de huidige werkkostenregeling (zoals deze heeft gegolden tussen 2011 tot en met 2014) tevens onderscheid wordt gemaakt tussen communicatiemiddelen en computers zijn wij van mening dat deze uitspraak ook van invloed is op situaties waarin de werkkostenregeling wordt toegepast. Kort gezegd is het niet nodig om iPads ten laste van de vrije ruimte te brengen of te belasten indien het zakelijk gebruik van de iPad van meer dan bijkomstig belang is (meer dan 10%).

Werkkostenregeling vanaf 2015
Op basis van het Belastingplan 2015 verdwijnt het fiscale onderscheid tussen computers en communicatiemiddelen per 1 januari 2015. Voor computers en mobiele communicatiemiddelen geldt dan het noodzakelijkheidscriterium.Het is niet langer nodig dat de iPad of tablet meer dan 10% zakelijk moet worden gebruikt. Relevant wordt dat de werkgever het zonder meer nodig vindt dat een werknemer over een iPad of tablet beschikt in het kader van de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

Mogelijkheid tot teruggaaf ingehouden en afgedragen loonheffingen uit het verleden

Indien en voor zover de mogelijkheid tot het aantekenen van bezwaar op de aangifte loonheffingen nog openstaat, kunt u de te veel ingehouden en afgedragen loonheffingen terugvorderen bij de Belastingdienst. Indien u gedurende 2014 terbeschikkinggestelde iPads ten laste van de vrije ruimte hebt gebracht, kunt u op basis van deze uitspraak de gewijzigde fiscale beoordeling van de iPads uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling halen.Dat geldt helaas niet voor vergoede of verstrekte iPads.

Tot slot vermelden wij dat de staatssecretaris van Financiën cassatie aantekent tegen deze uitspraak wegens het budgettaire belang voor het lopende kalenderjaar 2014. Het is een echter goed gemotiveerd oordeel van het hof dat naar onze inschatting moeilijk aanvechtbaar is in cassatie.